International Hellenic University

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης) 2017-2018

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 19/5/2017.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2017-18, ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στο ηλεκτρονικό portal υποβολής αιτήσεων http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (οι οποίοι είχαν να κάνουν με τον όγκο των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν), η τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19/5/2017.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της

Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες οκτώ προσφερόμενες κατευθύνσεις:

 • Λογιστικής
 • Φορολογικής Λογιστικής
 • Ελεγκτικής
 • Διοικητικής Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικής
 • Τραπεζικής Διοικητικής & Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Επενδύσεων Διαχείρισης Περιουσίας
 • Χρηματοοικονομικής Μηχανικής

Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρονται ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα ανάλογα με τη ζήτηση.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων (περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Scholarships.aspx ).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί με την Υ.Α.Β7/5915/ ΦΕΚ 383-25/2/2004 [η οποία τροποποιήθηκε με τις Y.A. Β7/66974 και 99359/Β7(διόρθωση ΦΕΚ 2104/29-9-09) και 140580/Β7/ ΦΕΚ2451/15/9/2014].

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 3ου κύκλου είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/  

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,

2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοι κονομική

 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

4. να κατατάξετε με σειρά προτεραιότητας όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις, να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης και ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο

5. να αναρτήσετε ηλεκτρονικά μόνο το αποδεικτικό της κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης της αίτησης ύψους 40 € (δείτε λεπτομέρειες ακολούθως στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αιτήσεως) 6. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης, όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 11:30 – 18.30, τηλ. 210-8203633)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εκτυπωμένη Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 40€ (το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της ΕΤΕ 110/48009747, ΙΒΑΝ GR8701101100000011048009747 με αιτιολογία μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).

6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης) .

8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).

10. Δύο μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες). Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα.

Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
man and water

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα