Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες.

β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

α) Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – 4 εβδομάδων 16 διδακτικών ωρών έκαστο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους ειδίκευση, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

αα) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

 • Ποσοτικές μέθοδοι στην Λογιστική
 • Εισαγωγή στην Λογιστική
 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

αβ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

 • Ποσοτικές μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική
 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
 • Εισαγωγή στην Λογιστική

αγ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 • Ποσοτικές μέθοδοι στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Εισαγωγή στην Λογιστική
 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

β) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Ελεγκτική» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
 • Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Κόστους 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI 5 Π.Μ.
 • Άμεση Φορολογία και Φορολογικός Σχεδιασμός 5 Π.Μ

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

Β' Εξάμηνο

 • Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις 5 Π.Μ.
 • Διοικητική Λογιστική 5 Π.Μ.
 • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
 • Ελεγκτική 5 Π.Μ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 10 Π.Μ. ΑΠΟ:

 • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 5 Π.Μ.
 • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.
 • Φορολογία κεφαλαίου 5 Π.Μ.
 • Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Δημόσιου Τομέα 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική και Αποτίμηση 5 Π.Μ.
 • Διαχ. Λειτουργικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 5 Π.Μ.
 • Έμμεση Φορολογία 5 Π.Μ.
 • Τραπεζική Λογιστική 5 Π.Μ.
 • Λογ. Πληροφ. Συστήματα και Εσωτερικός Έλεγχος 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.

 

γ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
 • Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5 Π.Μ.
 • Τραπεζική 5 Π.Μ.
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

Β' Εξάμηνο

 • Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 5 Π.Μ.
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 5 Π.Μ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:

 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
 • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών 5 Π.Μ.
 • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
 • Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου 5 Π.Μ.
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
 • Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων 5 Π.Μ.
 • Μικροδομή Αγορών και Προσομοιώσεις Συναλλαγών 5 Π.Μ.
 • Διεθνής Χρηματοδοτική και Μακροχρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
 • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.

 

δ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
 • Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Κόστους 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI 5 Π.Μ.
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

Β' Εξάμηνο

 • Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 5 Π.Μ.
 • Διοικητική Λογιστική 5 Π.Μ.
 • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ

ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:

 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 5 Π.Μ.
 • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.
 • Τραπεζική 5 Π.Μ.
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών 5 Π.Μ.
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
 • Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική και Αποτίμηση 5 Π.Μ.
 • Διεθνής Χρηματοδοτική 5 Π.Μ.
 • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.

 

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο