Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους (2023-2024)

2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδ.έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους" για το ακαδ. έτος σπουδών 2023-2024, από Παρασκευή 21/07/2023 έως Παρασκευή 25/08/2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη της ανακοίνωσης) έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

---------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ/BUSINESS ECONOMICS WITH ANALYTICS»

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/07/2023 - 25 Αυγούστου 2023

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-graduate.applications.aueb.gr/ έως και τις 25 Αυγούστου 2023

Οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:
I. Συνδέεστε στον ανωτέρω σύνδεσμο.
II. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη.
III. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Προγραμμάτων το «Π.Μ.Σ. Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους (Πλήρους Φοίτησης)».
IV. Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία).
V. Επισυνάπτεται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στην παρούσα και
πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Προγράμματος
Γραμματεία Προγράμματος: τηλ. 2108203649 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00), email: business.econ@aueb.gr.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.
  2. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 ότι η αποδοχή του γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή του είναι η προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού είτε έως την περίοδο εγγραφών είτε έως πριν την περάτωση του ΠΜΣ. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).
  3. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ. Αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά (μέσω email ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων).

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο