Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (2024-2025)

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12 Φεβρουαρίου - 28 Ιουνίου 2024

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:

  1. Συνδέεστε στον ανωτέρω σύνδεσμο
  2. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
  3. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων το «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πλήρους Φοίτησης)»
  4.  Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
  5. Επισυνάπτεται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στην παρούσα και πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Προγράμματος

Γραμματεία Προγράμματος: τηλ. 2108203649 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00), email: post.econ.st@aueb.gr.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2024.
  2. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 ότι η αποδοχή του γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή του είναι η προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού είτε έως την περίοδο εγγραφών είτε έως πριν την περάτωση του ΠΜΣ. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).
  3. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ. Αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά (μέσω email ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων).

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο