Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (2023-2024)

Η Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΣΚΥΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι / υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ (https://www.tunnelling.ntua.gr) για το αντικείμενο, τη φιλοσοφία, τους στόχους, τη δομή και οργάνωση του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Ε.Μ.Π., το οποίο αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΔΠΜΣ παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα οποία διδάσκονται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθώς και η εκπόνηση, κατά τη διάρκειας ενός (1) επιπλέον εξαμήνου, και η επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη.

Ιδιαίτερα για εργαζόμενους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης (part-time), με κατανομή των μαθημάτων σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού Σπουδών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων πτυχιούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ή τελειοφοίτων) και ειδικότερα:

  • Αποφοίτων των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π., (Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής), καθώς και αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και κατόχων αντιστοίχων και ισοτίμων διπλωμάτων από αναγνωρισμένες Σχολές του εξωτερικού.
  • Αποφοίτων λοιπών Τμημάτων, Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων που κατέχουν συναφές δίπλωμα, καθώς και πτυχιούχων Γεωλόγων, εφόσον κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο ή έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και κατασκευής υπογείων έργων (η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα).
  • Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ (Οκτώβριο 2023).
  • Αποφοίτων άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ενός αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων.

Για την προεπιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου, η βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι γνώσεις πληροφορικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα του υποψηφίου (μέσω συνέντευξης εφόσον απαιτηθεί), και, τέλος, η συνολικότερη έκφραση της επιθυμίας του υποψηφίου να επιλεγεί ως μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ είναι είκοσι (20). Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών θα γίνει με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα και οι πίνακες επιτυχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, καλούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους και θα τους ενημερώνει σχετικά με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει. Μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση.

Πιο αναλυτικά, η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά (σε μορφή docx ή pdf), κατά προτίμηση, μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής δικαιολογητικών στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ. Εναλλακτικά, για την αντιμετώπιση όποιας αδυναμίας αποστολής ή άλλου προβλήματος, η υποβολή των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνει (ως συνημμένο αρχείο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ metaptyhiako@metal.ntua.gr.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΔΠΜΣ και το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR – ΕΕ 2016/679). Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr/personal_data.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας δίνονται ως ακολούθως:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (διπλωματούχοι/πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους από τη Σχολή φοίτησης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του μεταπτυχιακού τον Οκτώβριο του 2023 (τελειόφοιτοι).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
5. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής ή και άλλων ξένων γλωσσών. Για αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6. Αντίγραφο άλλων τίτλων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
7. Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας).
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές, η υποβολή των οποίων θα πρέπει να γίνει απευθείας από τον υπογράφοντα την επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ (metaptyhiako@metal.ntua.gr).

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ. 4 του Ν. 4957/22 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 5029/23.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» στο τηλέφωνο 210 7722066, καθώς και στο e-mail: metaptyhiako@metal.ntua.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο