Neapolis University

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας 2017-2018

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018

 

 

Οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ προσφέρουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και άλλων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές αγορές, κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων και οργανισμών.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2017.

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών θετικής κατεύθυνσης των Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει το δίπλωμά (πτυχίο) τους έως και την περίοδο Ιουλίου 2017. Υπάρχει δυνατότητα να αξιολογηθούν αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν τον Οκτώβριο του 2017. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο στη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

2. Συμπληρωματικό έντυπο στοιχείων του υποψηφίου που είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου για όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει. Για εκείνους που θα αποφοιτήσουν τον Ιούλιο ή τον Οκτώβριο 2017, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους (αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου έως και 5), βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για τον αναμενόμενο βαθμό διπλώματος ή πτυχίου του. Εφόσον το δίπλωμα ή το πτυχίο δεν υποβληθεί έγκαιρα, ο φοιτητής δεν θα εγγραφεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (ή ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική εμπειρία, την ερευνητική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.

8. Δύο συστατικές επιστολές σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον συντάκτη τους μόνο στο διαθέσιμο έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

9. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

10. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Νέο Κτήριο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών, Γραφείο Γ.2.3, 2 ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από τις 29/5/2017 έως και τις 16/6/2017 και ώρες 10.00- 13.00. Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση με τελευταία ημερομηνία αποστολής την 16/6/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΔΠΜΣ (κα Μ. Μπράνη, τηλ. 210 7723655) στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά.

 Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ http://www.epm.ntua.gr .

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Ευάγγελος Διαλυνάς

Καθηγητής ΕΜΠ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ielts-peoplecert

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα