Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (2023-2024)

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

1. Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, οργανώνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα την Απόφαση Συγκλήτου του ΕΜΠ (4η συνεδρίαση/10.5.2018), το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017) και το ν. 4957/2022 (τ. Α’ ΦΕΚ 141/21-7-2022. Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Το ΔΠΜΣ δεν επιδοτείται από την EE.

2. Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)-Master of Science, στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις:

  • (Α) Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
  • (Β) Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, και
  • (Γ) Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Μετά την απόκτηση του ΔΜΣ, όσες/όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον γίνουν αποδεκτές/αποδεκτοί σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

3. Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει 2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη περιλαμβανομένης της εκπόνησης της ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται (α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τουλάχιστον 30 μονάδες σε κάθε εξάμηνο, και (β) η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της ΔΕ που ισοδυναμεί σε 30 μονάδες. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε (α) υποχρεωτικά ειδίκευσης, (β) υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και (γ) κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση παράλληλης εργασιακής απασχόλησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τον εργοδότη.

4. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023), διπλωματούχων Μηχανικών Σχολών του ΕΜΠ, άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή άλλων ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχων/πτυχιούχων θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Γ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι από άλλα τμήματα των ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού. Επίσης, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σημειώνεται, ότι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το ΔΠΜΣ δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν άλλη ειδίκευσή του.

5. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του υποβάθρου (προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία), η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση, οι συστατικές επιστολές και η προσωπική συνέντευξη, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (50).

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 07/07/2023, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο email: postgrad@hydro.ntua.gr τα ακόλουθα στοιχεία:
I. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
II. Αντίγραφο πτυχίου ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.
III. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και Πίνακα Βαθμολογίας μαθημάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
IV. Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass.
V. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
VI. Δυο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
VII. Οιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας, όπως π.χ. βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.

7. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθείας από τους υπογράφοντες στο email της Γραμματείας. Η εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων είναι απαραίτητη για την προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου στις Επιτροπές Αξιολόγησης. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

8. Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο διάστημα 10 - 21 Ιουλίου 2023. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση κωλύματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

9. Στη Γραμματεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν επίσης για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7722325. Επιπλέον, όλα τα σχετικά έντυπα και υποδείγματα μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://postgrad.hydro.ntua.gr.

10. Τέλος, σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ και το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR – ΕΕ 2016/679).

Προκήρυξη/Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο