International Hellenic University

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5, 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛ (+30) 210 7722325, FAX: (+30) 210 7722847

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Αρ. πρωτ.: 13270/10-4-2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών, και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ειδικότερα με την Υπουργική Απόφαση 208467/Ζ1, ΦΕΚ Β 3612/31-12-2014, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση του Πρύτανη ΕΜΠ αρ. 3596, ΦΕΚ Β 764/22-3-2016, την Πράξη Πρύτανη αρ. 158/2016 (αρ. πρωτ. 10325/24-5- 2016) και το σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Σχολών. Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ούτε αυτό επιδοτείται από την Ε.Ε..

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κανονική διάρκεια φοίτησης τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ή μέγιστη διάρκεια δύο ετών. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

3. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά (στις 4 κατευθύνσεις εξειδίκευσης) και σε επιλογής. Οι 4 κατευθύνσεις είναι : A: Υδρολογία & Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Β: Ποιότητα Υδάτων & Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες κατανεμημένα σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση παράλληλης εργασιακής απασχόλησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τον εργοδότη.

4. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017) των σχολών του ΕΜΠ και άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, αποφοίτων τμημάτων θετικής κατεύθυνσης ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Ειδικότερα για την Δ κατεύθυνση γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και από άλλα τμήματα ΑΕΙ πέραν των πολυτεχνικών και θετικής κατεύθυνσης. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το ΔΠΜΣ δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν άλλη κατεύθυνσή του.

5. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του υποβάθρου (προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση, οι συστατικές επιστολές και η προσωπική συνέντευξη, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (50).

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ισόγειο Κτιρίου Υδραυλικής, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού) μέχρι τις 5 Ιουνίου 2017 τα ακόλουθα:

I. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο.

II. Αντίγραφο πτυχίου για τους πτυχιούχους ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.

III. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσες και όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

IV. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και σε μορφή Microsoft Excel, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

V. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass.

VI. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.

VII. Δυο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο.

VIII. Οιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας, όπως π.χ. βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και η εμπρόθεσμη υποβολή των (I) έως (V) είναι απαραίτητη για την προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου στις Επιτροπές Αξιολόγησης.

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, κ. Σ. Ζγκαμπή (τηλ. 210-7722325), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: http://postgra.hydro.ntua.gr/, όπου μπορεί να βρεθούν τα σχετικά έντυπα και υποδείγματα.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αναστάσιος Ι. Στάμου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
man and water

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα