Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Athens MBA) (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 28/6/2021 (εδώ)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 24ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, “Athens ΜΒΑ”.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α. 5619, Φ.Ε.Κ. 4149/ 21-09-2018, τ.Β') και του Ν.4485/2017"

Κατά το Ακαδ. Έτος 2021-22 θα λειτουργήσει τμήμα Μερικής Φοίτησης και θα προσφερθεί η κατεύθυνση «Μάνατζμεντ». Τα μαθήματα του προγράμματος υπάρχουν στη διεύθυνση: εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
β) επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Φοίτηση

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας 5 εξαμήνων. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και ώρες 18:00-21:30. Απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή στην τάξη, καθώς και εκπόνηση εργασιών.

Οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος φοίτησης ποσό ύψους € 7.500 (τέλη φοίτησης). Η συνεισφορά μπορεί να καλυφθεί και από τον εργοδότη του φοιτητή ή άλλους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ, πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 9/4/2021
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 31/5/2021
  • Παράταση ημερομηνίας αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου ως τη Δευτέρα 28/6/2021.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση εδώ 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,

2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Athens MBA

3. Να επιλέξετε τμήμα μερικής φοίτησης

4. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – AthensMBA, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 903 (καθημερινά 12.00 – 16.00, τηλ. 210-8203690)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Εκτυπωμένη Αίτηση

2. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές ( περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής)

7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).

9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://athensmba.ntua.gr καθώς και στην ακόλουθη Γραμματεία:

Γραμματεία Athens MBA ΟΠΑ, κα. Ψηλού, τηλ. 210.8203690, Ώρες 12:00-14:00 Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος

Γραφείο 903 Γραμματεία Athens MBA ΕΜΠ, κα. Τζίμα, τηλ. 210.7723695, Ώρες 12:00-14:00 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Μηχανολόγων, 1ος όροφος, Γραφείο Ε-102

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Προγράμματος που είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η τυχούσα κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Τα μαθήματα του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2021.

Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdfΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο