Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Athens MBA) (2022-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 8/9/2022

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων AthensMBA, παρατείνεται έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

----

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 25 ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, “Athens ΜΒΑ”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
β) επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α. 5619, Φ.Ε.Κ. 4149/21-09-2018, τ.Β') και του Ν.4485/2017. Κατά το Ακαδ. Έτος 2022-23 θα λειτουργήσει τμήμα Μερικής Φοίτησης και θα προσφερθεί η κατεύθυνση «Μάνατζμεντ».

Φοίτηση

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας 5 εξαμήνων. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται 2-3 φορές την εβδομάδα, καθημερινές και ώρες 18:00-21:30. Απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή στην τάξη, καθώς και εκπόνηση εργασιών.

Για την φοίτηση απαιτείται καταβολή τελών ύψους 7.500 ευρώ (€) τα οποία καταβάλλονται τμηματικά. Για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 8/4/2022.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Τρίτη 31/5/2022.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων AthensMBA, παρατείνεται έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,

2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Athens MBA

3. Να επιλέξετε τμήμα μερικής φοίτησης

4. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

5. Να επισυνάψετε όλα τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά

Προσοχή: πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού)

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

6. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητές ή/και εργοδότες). Μπορούν να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση ή να αποσταλούν στο e-mail της γραμματείας athensmba@aueb.gr

7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1) Advanced Cambridge/Michigan, TOEFL, IELTS ή άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου.

8. Πιστοποίηση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων, που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).

Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται επικύρωση (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται αρχές Οκτωβρίου κάθε Ακαδημαϊκού Έτους.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://athensmba.aueb.gr

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη, δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση αποδοχής αυτής.

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο