Law and Economics in Energy Markets
Eφαρμοσμένη Στατιστική
International Negotiations
Κατανεμημένα Συστήματα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Athens MBA) (2020-2021)

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – «ATHENS MBA»  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020‐2021

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 22ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, “Athens ΜΒΑ”.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α. 5619, Φ.Ε.Κ. 4149/ 21-09-2018, τ.Β') και του Ν.4485/2017"

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και β) τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Φοίτηση

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας 5 εξαμήνων. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και ώρες 18:00-21:30. Απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή στην τάξη, καθώς και εκπόνηση εργασιών.

Οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος φοίτησης ποσό ύψους € 7.500 (τέλη φοίτησης). Η συνεισφορά μπορεί να καλυφθεί και από τον εργοδότη του φοιτητή ή άλλους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ, πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η αίτηση καθώς και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση η https://e‐graduate.applications.aueb.gr/ μέχρι και την  Παρασκευή 5/6/2020. 

Προσοχή: για να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως απαιτείται να πατήσετε «Υποβολή», προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές ( περισσότερες πληροφορίες στην παραπάνω φόρμα υποβολής)

6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σπουδές ή αποδεδειγμένη εργασία σε αγγλόφωνη χώρα

7. Πιστοποίηση εργοδοτών για προϋπηρεσία και τρέχουσα απασχόληση ή βεβαίωση ενσήμων ή άλλα αποδεικτικά προϋπηρεσίας

8. Μία έγχρωμη φωτογραφία

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://athensmba.ntua.gr καθώς και στην ακόλουθη Γραμματεία: Γραμματεία Athens MBA ΕΜΠ, κα. Τζίμα, τηλ. 210.7723695, Ώρες 12:00-14:00 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Μηχανολόγων, 1ος όροφος, Γραφείο Ε-102

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Προγράμματος που είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η τυχούσα κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Τα μαθήματα του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2019. Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Κωνσταντίνος Κασιμάτης

Αν. Καθηγητής

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα