Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration «ΜΒΑ») με τις εξής ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων και β) Διοίκηση Έργων. Η παρ. 3 του άρθρου 4: «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής: α).Το πρόγραμμα των μαθημάτων του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης ορίζεται ως εξής:

Εξάμηνο 1

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 5 ECTS
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Βusiness Administration) 5 ECTS
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική 5 ECTS

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 3)

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (SPECIALIZATION MANAGEMENT)

Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού (Βusiness and Competition Law) 5 ECTS

Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis) 5 ECTS

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Organizational Behavior and Human Resource Management) 5 ECTS

Επιχειρησιακά Παίγνια (Βusiness Games) 5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ» (SPECIALIZATION PROJECT MANAGEMENT)

Λογισμικό Διοίκησης Έργων - Διεργασίες Ενοποίησης (Project Management Software - Integration Management) 5 ECTS

Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis) 5 ECTS

Ποσοτικές Μέθοδοι  - Θεωρία Αποφάσεων/Επιχειρησιακή Έρευνα (Quantitative Methods  - Decision Theory/Operations Research) 5 ECTS

Διαχείριση Κινδύνων Έργων (Project Risk Management) 5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Εξάμηνο 2

Υποχρεωτικά μαθήματα

Επιστήμη Διοίκησης/Επιχειρησιακή Έρευνα (Management Science/Operations 5 ECTS

Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 5 ECTS

Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις (Αpplied Statistics and Forecasting) 5 ECTS

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται 3)

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (SPECIALIZATION MANAGEMENT)

Βιωσιμότητα, Υγεία και Ασφάλεια (Sustainability, Health and Safety) (Ε) 5 ECTS

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) (Ε) 5 ECTS

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets) (Ε) 5 ECTS

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία (E-commerce) (Ε) 5 ECTS

Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (Social Change and Innovation) (Ε) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ» (SPECIALIZATION PROJECT MANAGEMENT)

 Βιωσιμότητα, Υγεία και Ασφάλεια (Sustainability, Health and Safety) 5 ECTS

Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων (Contract and Procurement Management for Projects) 5 ECTS

Διαχείριση Έργων Ενδιαφέροντος Δημόσιας Διοίκησης (Public Interest Projects) 5 ECTS

Συμπράξεις Δημοσίου  - Ιδιωτικού Τομέα  - Συμβάσεις Παραχώρησης Τεχνικών Έργων (Public-Private Partnerships (PPPs)- Concession Contracts) 5 ECTS

Διαχείριση Έργων Καινοτομίας (Project Management of Innovation Projects) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Εξάμηνο 3

Υποχρεωτικά μαθήματα

Επιχειρησιακή Στρατηγική (Βusiness Strategy) (Υ) 5 ECTS

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) (Υ) 5 ECTS

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (Υ) 5 ECTS

Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα (Industrial Policy and International Competitiveness) (Υ) 5 ECTS

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τα 2)

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (SPECIALIZATION MANAGEMENT)

Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) (Ε) 5 ECTS

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) (Ε) 5 ECTS

Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (Ε) 5 ECTS

Οικονομικά των Κατασκευών και της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Construction Economics and Real Estate Management) (Ε) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ» (SPECIALIZATION PROJECT MANAGEMENT) 

Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (Professional Certification in 5 ECTS

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) (Ε) 5 ECTS

Διαχείριση Κόστους (Cost Management) (Ε) 5 ECTS

Οικονομικά των κατασκευών και της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Construction Economics and Real Estate Management) (Ε) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Εξάμηνο 4

Υποχρεωτικά μαθήματα

1Μάνατζμεντ Παραγωγής (Operations Management) (Υ) 5 ECTS

Μάρκετινγκ (Marketing) (Υ) 5 ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Πρόγραμμα 120 ECTS

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο