Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων (2021-2022)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://edcm.edu.gr/

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήματος εγγραφής για το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" μέχρι τις 10.09.2021

-------------

Στο  Τμήμα  Γεωλογίας  και  Γεωπεριβάλλοντος  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 4‐4‐2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής  Συγκλήτου,  επανιδρύθηκε  και  θα  λειτουργήσει  το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  «Στρατηγικές  Διαχείρισης Περιβάλλοντος,  Καταστροφών και  Κρίσεων»  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  του αρθ. 32 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α΄/4‐8‐2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στην 12η Συνεδρίασή της για το Ακαδ. Έτος  2021 -22, που πραγματοποιήθηκε στις 9/3/2021, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση της προκήρυξης του ΠΜΣ  «Στρατηγικές  Διαχείρισης  Περιβάλλοντος,  Καταστροφών  και  Κρίσεων»  για  το  Ακαδ.  Έτος  2021‐22,  ως  ακολούθως:

Το  ΠΜΣ  «Στρατηγικές  Διαχείρισης  Περιβάλλοντος,  Καταστροφών  και  Κρίσεων»  οδηγεί  στην  απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης» [M.Sc] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  μετά  από  πλήρη  και  επιτυχή  ολοκλήρωση  των σπουδών σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  1:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΩΝ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (DISASTERS AND CRISES MANAGEMENT STRATEGIES IN ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENT SECTORS). (Αφορά στη διαχείριση κρίσεων στη Διοίκηση φορέων, στις εκπαιδευτικές δομές, στις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον).

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  2:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  –  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGIES – ENVIRONMENTAL EDUCATION). (Αφορά στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση).

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  (SUSTAINABLE DEVELOPMENT  STRATEGIES IN LOCAL GOVERNEMENT). (Αφορά στη διαχείριση περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία).

1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Στο  ΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί,  εφόσον  πληρούν  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις,  κάτοχοι  τίτλων  ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι  αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης,  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  ΑΕΙ  και  ΑΤΕΙ,  Ανώτατων  Στρατιωτικών  Σχολών  (Α.Σ.Ε.Ι.),  Σχολής  Αξιωματικών  Ελληνικής  Αστυνομίας,  Σχολής  Αξιωματικών  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  Σχολής Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος καθώς και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες είναι ισότιμες με ΑΕΙ  ή ΑΤΕΙ, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε  τομείς  σχετικούς  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  Π.Μ.Σ.  Υποψήφιοι  μπορεί  να  είναι  και  τελειόφοιτοι  τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 
31 Αυγούστου 2021. 

Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  Εξωτερικών,  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  Παιδείας Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (κεντρικές  υπηρεσίες,  Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας), Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Προστασίας του πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, καθώς επίσης 
και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλων ανώτατης  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι  αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στους διακόσιους δέκα (210) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.  

3. Διαδικασία αίτησης 

Οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  στη  Γραμματεία  του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Στρατηγικές  Διαχείρισης  Περιβάλλοντος,  Καταστροφών  και Κρίσεων» την αίτηση υποψηφιότητάς τους, στην οποία θα αναρτούν και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Η  υποβολή  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  υποψηφιότητας  γίνεται  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Π.Μ.Σ. www.edcm.edu.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (υποχρεωτικό). 
 2. Αντίγραφο Πτυχίου (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός Πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο για όλα τα πτυχία του) (υποχρεωτικό).
  • Οι  κάτοχοι  πτυχίων  της  αλλοδαπής  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  και  βεβαίωση  ισοτιμίας  από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). 
  • Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας με τα Ανώτατα Παιδαγωγικά Τμήματα. 
  • Οι  τελειόφοιτοι  Ανώτατων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  που  εκτιμούν  ότι  θα  έχουν  ολοκληρώσει επιτυχώς  τις  σπουδές  τους  μέχρι  τις  31/8/2021,  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  Αναλυτική Βαθμολογία  και  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  είναι  τελειόφοιτοι  και  θα προσκομίσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την 1/9/2021. 
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία 1ου Πτυχίου (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων  του  ενός  Πτυχίου,  θα  πρέπει  να  καταθέσει  πιστοποιητικό  σπουδών  και  αναλυτική βαθμολογία για όλα τα πτυχία του). 
 4. Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών (εφόσον υπάρχει). 
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. 
  • Ως πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας γίνονται  δεκτά  όλα  τα αναγνωρισμένα  διπλώματα αγγλικής  γλώσσας.  Επίσης  γίνονται  δεκτά  και  τα  πτυχία  από  αγγλόφωνα  πανεπιστήμια  και  οι αναλυτικές βαθμολογίες στην οποίες αναγράφονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας. 
  • Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας με γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή διαδικασία μπορεί να είναι α) συγγραφή έκθεσης στα αγγλικά με θέμα που θα επιλέξει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ή β) διαγώνισμα με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσω email, κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
 6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής (εφόσον υπάρχει). 
 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 8. Βιογραφικό Σημείωμα. 

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 έως την Παρασκευή 10.09.2021. Σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η νέα προθεσμία να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.edcm.edu.gr και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  θα  εξετάζονται  από την  Συντονιστική  Επιτροπή  (Σ.Ε.)  του Π.Μ.Σ. με σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων, η Σ.Ε. δύναται να διακόψει την υποβολή αιτήσεων πριν την ανωτέρω προθεσμία. 

5. Επιλογή Υποψηφίων 

Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  θα  εξετάζονται  από  την  Συντονιστική  Επιτροπή  (Σ.Ε.)  του  Π.Μ.Σ.  με  σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων τους και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα  ειδοποιηθούν  για  την  αποδοχή  τους  στο ΠΜΣ  με email. Οι  απορριφθέντες  θα  ειδοποιηθούν  για  την απόρριψή τους με email στο οποίο θα αναφέρεται σαφώς και ο λόγος απόρριψης της αίτησής τους.

6. Δίδακτρα 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε 4.800,00 € για το σύνολο της φοίτησης, η καταβολή  των  οποίων  μπορεί  να  γίνει  σύμφωνα  με  τα  χρηματοδοτικά  πακέτα  που  ορίζει  η  Σ.Ε.  και κοινοποιεί στους επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. 

7. Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 κατατίθεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. και την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων  στο Πρόγραμμα  Διαύγεια,  κατόπιν  ανακοίνωσης  της  Γραμματείας  του ΠΜΣ,  στην  οποία  θα ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  και  η  προθεσμία  για  την  υποβολή  αιτήσεων.  Η  ακολουθητέα  διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ 114Α/04‐08‐2017. 

8. Ενστάσεις 

Οι  απορριφθέντες  έχουν  δικαίωμα  να  υποβάλουν  ένσταση  και  αίτημα  επαναξιολόγησης  της υποψηφιότητάς τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν από τη Γραμματεία του  ΠΜΣ  email  στο  οποίο  θα  ενημερώνονται  για  την  απόρριψή  τους.  Οι  ενστάσεις  κατατίθενται  στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email (edcm@edcm.edu.gr). 

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τα  αντικείμενα  του  Π.Μ.Σ.  παρουσιάζονται  στην  ιστοσελίδα www.edcm.edu.gr.  Για  περαιτέρω  πληροφορίες  μπορείτε  να  καλείτε  στην  Γραμματεία  του  Π.Μ.Σ.,  στα τηλέφωνα: 210 7274414, 210 7274777, 210 7274377, 210 7274783. 

Δείτε την Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 και κάντε On-line αίτηση εγγραφής εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο