ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Msc in Data Science

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων (2019-2020)

Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 4-4-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, επανιδρύθηκε και θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθ. 32 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α΄/4-8-2017).

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης» [M.Sc] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (DISASTERS AND CRISES MANAGEMENT STRATEGIES IN ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENT SECTORS). (Αφορά στη διαχείριση κρίσεων στη Διοίκηση φορέων, στις εκπαιδευτικές δομές, στις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον).

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGIES – ENVIRONMENTAL EDUCATION). (Αφορά στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση).

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN LOCAL GOVERNEMENT). (Αφορά στη διαχείριση περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία).

1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάτοχοι τίτλων ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Ε.Ι.), Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολής Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος καθώς και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες είναι ισότιμες με ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κεντρικές υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας), Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Προστασίας του πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

2. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στους διακόσιους δέκα (210) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

3. Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» την αίτηση υποψηφιότητάς τους. Παράλληλα υποχρεούνται να αποστείλουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μόνο εφόσον η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει λάβει τόσο την ηλεκτρονική αίτηση, όσο και τα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΤΚ 15784

Αθήνα

Η Γραμματεία του ΠΜΣ, όταν λάβει τα δικαιολογητικά, θα αποστείλει στον υποψήφιο με email τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. www.edcm.edu.gr.

Στο πλαίσιο της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι καλούνται:

1. Να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

2. Να συμπληρώσουν στοιχεία για την τρέχουσα απασχόλησή τους.

3. Να συμπληρώσουν στοιχεία για τα ακαδημαϊκά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών).

4. Να επιλέξουν την Ειδίκευση Φοίτησης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

5. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (upload) την προσωπική τους φωτογραφία (σε μορφή jpg έως 4 MB)

6. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (upload) το βιογραφικό τους σημείωμα (σε μορφή doc ή docx έως 4 ΜΒ)

7. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (upload) αντίγραφο του πτυχίου τους (σε μορφή pdf έως 4 ΜΒ)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο Πτυχίου.

- Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).

- Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας με τα Ανώτατα Παιδαγωγικά Τμήματα.

- Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31/8/2019, θα πρέπει να προσκομίσουν Αναλυτική Βαθμολογία και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι τελειόφοιτοι και θα προσκομίσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως τις 10/9/2019.

3. Πιστοποιητικό Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία 1ου Πτυχίου.

4. Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. - Ως πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα αγγλικής γλώσσας. Επίσης γίνονται δεκτά και τα πτυχία από αγγλόφωνα πανεπιστήμια και οι αναλυτικές βαθμολογίες στην οποίες αναγράφονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής.

7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

8. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

5. Επιλογή Υποψηφίων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων τους και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους στο ΠΜΣ με email.

6. Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε 4.800,00 € για το σύνολο της φοίτησης, η καταβολή των οποίων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πακέτα που ορίζει η Σ.Ε. και κοινοποιεί στους επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

7. Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. και την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων στο Πρόγραμμα Διαύγεια, κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφονται αναλυτικά στα ΦΕΚ 114Α/04-08-2017 και 3387Β/10-08-2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.edcm.edu.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα τηλέφωνα: 210 7274825, 210 7274414, 210 7274777, 210 7274377.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων»

Καθηγητής Ευθύμιος Λ. Λέκκας

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα