Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Για τη βέλτιστη απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνονται τρεις (3) Ειδικεύσεις σπουδών:

 • Ειδίκευση 1: Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων
 • Ειδίκευση 2: Εκπαιδευτικές Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση και το Περιβάλλον
 • Ειδίκευση 3: Κλιματική Κρίση, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια ειδίκευση επιθυμούν ανάλογα με το προσωπικό τους ενδιαφέρον.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 18 μήνες. Στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα μαθήματα και στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 18 εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται αυτοτελώς καθόλη τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε αυτό (2 έως 4 εβδομάδες).

Στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων διδάσκονται 10 μαθήματα για κάθε ειδικότητα (5 σε κάθε εξάμηνο) και στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλο τον κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σε όλους τους φοιτητές δίνεται στην αρχή του Γ' εξαμήνου ένα θέμα Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιπροσωπεύει 30 ECTS. Ο φοιτητής μπορεί με την σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) να επιλέξει ο ίδιος ένα θέμα για Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Είναι δυνατόν επίσης η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία να έχει και άλλη ισοδύναμη μορφή εκτός από γραπτή πραγματεία (π.χ. video, εικαστική έκθεση, δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία λογισμικού, κλπ).

Κάθε χρόνο εκτελούνται μία ή περισσότερες προαιρετικές ασκήσεις σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Τέλος οι ΜΦ μπορούν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές σε περιοχές εξέλιξης μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων.


Ειδίκευση 1: Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων
Αφορά στη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων για όλους τους κινδύνους και για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

1o Εξάμηνο

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Y01: Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (ECTS: 6)
 • Υ02: Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ03: Κλίμα, Κλιματική Κρίση και Υδρομετεωρολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ04: Ανθρωπογενείς και Βιολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ05: Διαχείριση Καταστροφών (ECTS: 6)

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

 • ΥΕ01: Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Κινδύνων - Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας (ECTS: 6)
 • ΥΕ02: Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Κρίσεων (ECTS: 6)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε01: Επικοινωνία, Ηγεσία και Κοινωνική Επιρροή (ECTS: 6)
 • Ε02: Διαπραγματεύσεις για Επίλυση Κρίσεων (ECTS: 6)
 • Ε03: Οικονομικές Κρίσεις (ECTS: 6)
 • Ε04: Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις των Καταστροφών και των Κρίσεων και Ανθεκτικότητα (ECTS: 6)
 • Ε05: Εκτίμηση Διακινδύνευσης - Επιχειρηματική Συνέχεια (ECTS: 6)
 • Ε06: Διαχείριση Τεχνολογικών Κινδύνων (ECTS: 6)

Κοινά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε16: Περιβαλλοντική Ηθική (ECTS: 6)
 • Ε17: ΜΜΕ και ΜΚΔ σε Καταστροφές και Κρίσεις (ECTS: 6)
 • Ε18: Τεχνολογίες Αιχμής και Εργαλεία Έρευνας και Διαχείρισης (ECTS: 6)
 • Ε19: Σύγχρονη Διακυβέρνηση και Θεσμοί (ECTS: 6)
 • Ε20: Οικονομία, Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία (ECTS: 6)
 • Ε21: Κλιματική Μεταβλητότητα / Κλιματική Αλλαγή (Ανθρωπόκαινος Εποχή) (ECTS: 6)

3ο Εξάμηνο 

 • ΜΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)


Ειδίκευση 2: Εκπαιδευτικές Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση και το Περιβάλλον 
Αφορά στη διαμόρφωση νέων πολιτικών εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης.

1ο Εξάμηνο 

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Y01: Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (ECTS: 6)
 • Υ02: Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ03: Κλίμα, Κλιματική Κρίση και Υδρομετεωρολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ04: Ανθρωπογενείς και Βιολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ05: Διαχείριση Καταστροφών (ECTS: 6)

2ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

 • ΥΕ03: Εκπαίδευση και Κλιματική Κρίση (ECTS: 6)
 • ΥΕ04: Εκπαίδευση και Φυσικές Καταστροφές (ECTS: 6)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε07: Προσαρμογή της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης στις Κρίσεις και Ανθεκτικότητα (ECTS: 6)
 • Ε08: Διαχείριση Διακινδύνευσης και Ψυχολογικών Επιπτώσεων στα Σχολεία (ECTS: 6)
 • Ε09: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διαφορετικότητα και την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (ECTS: 6)
 • Ε10: Γήινα Συστήματα και Φυσικοί Πόροι (ECTS: 6)
 • Ε11: Ανθρωπογενές Περιβάλλον - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ECTS: 6)
 • Ε12: Διαχείριση Περιβάλλοντος - Τεχνικές Προστασίας και Αποκαστάστασης (ECTS: 6)

Κοινά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε16: Περιβαλλοντική Ηθική (ECTS: 6)
 • Ε17: ΜΜΕ και ΜΚΔ σε Καταστροφές και Κρίσεις (ECTS: 6)
 • Ε18: Τεχνολογίες Αιχμής και Εργαλεία Έρευνας και Διαχείρισης (ECTS: 6)
 • Ε19: Σύγχρονη Διακυβέρνηση και Θεσμοί (ECTS: 6)
 • Ε20: Οικονομία, Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία (ECTS: 6)
 • Ε21: Κλιματική Μεταβλητότητα / Κλιματική Αλλαγή (Ανθρωπόκαινος Εποχή) (ECTS: 6)

3ο Εξάμηνο 

 • ΜΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)

 

Ειδίκευση 3: Κλιματική Κρίση, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση
Αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση περιβάλλοντος για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

1ο Εξάμηνο 

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Y01: Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (ECTS: 6)
 • Υ02: Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ03: Κλίμα, Κλιματική Κρίση και Υδρομετεωρολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ04: Ανθρωπογενείς και Βιολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
 • Υ05: Διαχείριση Καταστροφών (ECTS: 6)

2ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

 • ΥΕ05: Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (ECTS: 6)
 • ΥΕ06: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ECTS: 6)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε13: Περιβαλλοντική Νομοθεσία (ECTS: 6)
 • Ε14: Οικονομικά Περιβάλλοντος (ECTS: 6)
 • Ε15: Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας (ECTS: 6)
 • Ε10: Γήινα Συστήματα και Φυσικοί Πόροι (ECTS: 6)
 • Ε11: Ανθρωπογενές Περιβάλλον - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ECTS: 6)
 • Ε12: Διαχείριση Περιβάλλοντος - Τεχνικές Προστασίας και Αποκαστάστασης (ECTS: 6)

Κοινά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ε16: Περιβαλλοντική Ηθική (ECTS: 6)
 • Ε17: ΜΜΕ και ΜΚΔ σε Καταστροφές και Κρίσεις (ECTS: 6)
 • Ε18: Τεχνολογίες Αιχμής και Εργαλεία Έρευνας και Διαχείρισης (ECTS: 6)
 • Ε19: Σύγχρονη Διακυβέρνηση και Θεσμοί (ECTS: 6)
 • Ε20: Οικονομία, Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία (ECTS: 6)
 • Ε21: Κλιματική Μεταβλητότητα / Κλιματική Αλλαγή (Ανθρωπόκαινος Εποχή) (ECTS: 6)

3ο Εξάμηνο 

 • ΜΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)

 

Η καινοτομία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • ∆έκα επάλληλα µαθήµατα τα δυο πρώτα εξάµηνα (5/εξάµηνο). Κάθε µήνα ένα µάθηµα που ολοκληρώνεται αυτοτελώς και στη συνέχεια διδάσκεται το επόµενο, κλπ. Στο τρίτο εξάµηνο εκπονείται ∆ιπλωµατική Μεταπτυχιακή εργασία (σύνολο ECTS 90).
 • ∆ιαλέξεις στην αρχή κάθε µαθήµατος (µια φορά κάθε µήνα) και στη συνέχεια εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning). • Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει ένα βασικό κορµό ύλης και πολλά περιφερειακά θέµατα σε µεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειµένων.
 • Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής καθορίζει τον χρόνο µελέτης ανάλογα µε τις υποχρεώσεις του. Παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. • Εξατοµίκευση εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα µε την κάθε περίπτωση Μ.Φ.
 • Όχι αποµνηµόνευση αλλά γόνιµη ανταλλαγή γνώσεων, χωρίς ατέρµονες εξεταστικές διαδικασίες. Όχι εξεταστικό κέντρο αλλά πραγµατική γνώση.
 • Η ∆ιπλωµατική Μεταπτυχιακή Εργασία (Γ΄ Εξάµηνο) µπορεί να προτείνεται από τον ίδιο τον Μ.Φ., µε αντικείµενα από τον επιστηµονικό του τοµέα ή τον εργασιακό του χώρο.
 • ∆ιάδραση Καθηγητών - Φοιτητών. Οι Μ.Φ. µπορούν να εµπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι Καθηγητές να ενσωµατώσουν τις εµπειρίες των Μ.Φ. στα µαθήµατα.
 • Ενθάρρυνση για την περάτωση των σπουδών σε 18 µήνες.

Η καινοτομία στην Ύλη

 • Εκπαιδευτική ύλη που έχει συγγραφεί ειδικά για το ΠΜΣ.
 • Νέα πρωτότυπα γνωστικά αντικείµενα.
 • Σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και ύλη ελκυστική που δεν απαιτεί αποµνηµόνευση.
 • Άµεση παραγωγή νέας εκπαιδευτικής ύλης, µε αντικείµενα από πρόσφατα γεγονότα εθνικής και παγκόσµιας κλίµακας και µελέτες περιπτώσεων.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο