Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και την χρονική περίοδο εισαγωγής κάθε νέας σειράς μεταπτυχιακών φοιτητών ή σε ενδιάμεσο χρονικό σημείο που καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων και των σεμιναρίων πεδίου που προβλέπονται στο ΠΜΣ, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η διδασκαλία πραγματοποιείται ως εξής:

- Διά ζώσης με μαθήματα, διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια, καθώς και με συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή και των σπουδαστών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων και δικτυακές συνεδριάσεις. Στην αρχή κάθε εξαμήνου δημοσιεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν. Διατηρείται το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών του προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

- Εξ αποστάσεως μέχρι ποσοστού 35% της ύλης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017), σε κατάλληλα διαμορφωμένους δικτυακούς τόπους (e-class), όπου αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά μαθήματα και λειτουργούν οι εικονικές τάξεις, με τη χρήση πιστοποιημένων σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS), τα οποία προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες και δυνατότητες σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

Οι κύκλοι των εξ αποστάσεως μαθημάτων πραγματοποιούνται διά του διαδικτύου σε πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφαρμογή του openeclass της GUnet, με πιστοποίηση Q-CERT-ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 421 και CA/Browser Forum Baseline Requirements).

Παράλληλα με τα μαθήματα διοργανώνεται πλήθος εκδηλώσεων, διαλέξεων και δράσεων που σχετίζονται με το ευρύτερο αντικείμενο του ΠΜΣ. Μετά το πέρας της ειδικής δραστηριότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων σε κάθε ειδίκευση διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

 

1. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς - Disasters and Crises Management Strategies in Administrative and Development Sectors

Α΄ Εξάμηνο

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT (6 ECTS)
 • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ GEOPHYSICAL DISASTERS (6 ECTS)
 • ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ HYDROMETEOROLOGIC DISASTERS AND CLIMATE CHANGE (6 ECTS)
 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ HUMANITARIAN CRISES AND BIOLOGICAL HAZARDS (6 ECTS)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NATECH ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ TECHNOLOGICAL AND NATECH DISASTERS (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο)

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ECONOMIC CRISES (6 ECTS)
 • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ GLOBAL DISASTERS AND CRISES (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF DISASTERS (6 ECTS)
 • ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ MASS AND SOCIAL MEDIA IN DISASTERS AND CRISES (6 ECTS)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF DISASTERS AND CRISES (6 ECTS)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS (6 ECTS)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CRISIS MANAGEMENT (6 ECTS)
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ NEGOTIATIONS AND CRISIS RESOLUTION (6 ECTS)
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ COMMUNICATION, LEADERSHIP AND SOCIAL INFLUENCE (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ RISK AND PSYCHOLOGICAL IMPACT MANAGEMENT IN SCHOOL ENVIRONMENTS (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ RISK MANAGEMENT IN TOURISTIC INFRASTRUCTURES AND HOTELS (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND INDUSTRIES (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ RISK MANAGEMENT, OPERATIONAL PLANNING AND EMERGENCY MANAGEMENT (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

 

2. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies - Environmental Education

Α΄ Εξάμηνο

 • Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ PLANET EARTH (6 ECTS)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ EARTH SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT (6 ECTS)
 • ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MANMADE ENVIRONMENT (6 ECTS)
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION (6 ECTS)
 • ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTALECONOMICS (6 ECTS)
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (6 ECTS)
 • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL IMPACT OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS (6 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ENVIRONMENTAL EDUCATION (6 ECTS)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS (6 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ENVIRONMENTAL ETHICS (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3. Ειδίκευση: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση - Sustainable Development Strategies in Local Government

Α΄ Εξάμηνο

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS - LOCAL GOVERNMENT (6 ECTS)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION STRATEGIES, ELECTRONIC GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNMENT (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (6 ECTS)
 • ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LOCAL AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT - REGIONAL OPERATIONAL PLANNING (6 ECTS)
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION (6 ECTS)
 • ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTALECONOMICS (6 ECTS)
 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ NATURAL RESOURCES (6 ECTS)
 • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ECONOMIC SECTORS AND DEVELOPMENT TOOLS (6 ECTS)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY IN LOCAL GOVERNMENT (6 ECTS)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο