Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction) (ΦΕΚ 3647/27-8-2018, 2ο τεύχος).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019 και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και τη λήψη του ΔΜΣ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής. Πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι Ιατρικών και άλλων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κτλ), ή απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κτλ) καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 27/5/2019 έως και 31/7/2019:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)

7. Βιογραφικό Σημείωμα

8. Δύο συστατικές επιστολές

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν 9 έως 16/9/2019, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Τηλ:2107467468, email: dbellou@med.uoa.gr   

 

Πληροφορίες:

• Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://school.med.uoa.gr

• Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ: www.iatrikigenetiki.med.uoa.gr

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ελένη Φρυσίρα

Καθηγήτρια-Διευθύντρια

Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής

Πανεπιστημίου Αθηνών


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα