Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Χειρουργική Ογκολογία (2022-2024)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την 10η Αυγούστου, 2022.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την εκ νέου λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ», διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - MSc), από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται για την Ακαδημαϊκή περίοδο 2022-24, η δε έναρξη των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τέσσερα (4) εκπαιδευτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα αφορούν σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, το δε τέταρτο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ ιδρύθηκε και τελεί υπό την παράλληλη επίβλεψη, αφενός της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο») αφετέρου της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., (Αρεταιείο Νοσοκομείο).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ΠΜΣ, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών - αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ - ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί στις ειδικότητες της Γενικής Χειρουργικής και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και απόφοιτοι των Νοσηλευτικών Σχολών των ΑΕΙ, της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων (οι οποίοι προβλέπεται να επιλέγονται ως υπεράριθμοι), υποτρόφων και μελών των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ, που διαθέτουν πτυχίο Ιατρικών ή Νοσηλευτικών Σχολών ΑΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο αριθμός των επιθυμητών επιλεγομένων να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. για την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2020-2022 ανέρχεται στους τριάντα (Ν.4485/17 «οργάνωση και λειτουργία ανώτατης εκπαίδευσης»).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (Οι υποψήφιοι απόφοιτοι ιατροί από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το
άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17)
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εφόσον υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και επιστημονικό έργο συναφές με το εκτιμώμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή αντίστοιχων Διευθυντών Κλινικών, χειρουργικών ή συναφών ειδικοτήτων
8. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων σε ειδική Εξεταστική Επιτροπή. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους υποψηφίους για καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας, του τόπου και της ώρας κάθε συνέντευξης.

Μετά τη συνέντευξη, ακολουθεί η μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων, οπότε και διαμορφώνεται η συνολική βαθμολογία σε κλίμακα από 0-100, βάσει της οποίας καθορίζονται οι επιλεγέντες. Συγκεκριμένα η βαθμολόγηση , έχει ως εξής:
- Βαθμός πτυχίου 20 μόρια
- Κατοχή ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής & συναφών ειδικοτήτων του ΠΜΣ 20 μόρια
- Ερευνητική δραστηριότητα & δημοσιεύσεις 10 μόρια
- Προϋπηρεσία σε δομές υγείας με αντικείμενο την «Χειρουργική Ογκολογία» 20 μόρια
- Προφορική συνέντευξη 30 μόρια

Με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος , καταρτίζεται ο πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος αποστέλλεται επίσημα για τα περαιτέρω στην ιατρική Σχολή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η/5/2022 έως και την 10η/08/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση surgoncol@med.uoa.gr και παράλληλα, απαραιτήτως είτε με ταχυαποστολή, είτε δια ζώσης από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00π.μ. -15:00μ.μ., στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Βασιλίσσης Σοφίας, 114, 11527, Αθήνα, (γραφείο Καθηγητού κ. Γεωργίου Ζωγράφου, «ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία», 3οςος όροφος)σε φάκελο με την επισήμανση « Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ Χειρ/κή Ογκολογία» κα Αννα Καρακάση τηλ.6979794020 και 210/7772331

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Οι επιλεγέντες, εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν από τη Γραμματείας του ΠΜΣ, για τα χρονικά περιθώρια και τον τρόπο της εγγραφής τους.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης.

Εάν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υπάρξει ισοβαθμία δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών, θα επιλεγεί αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των τριάντα τριών (33).

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ, καθορίζονται αναλυτικά στον σχετικό κανονισμό του, στον οποίο αναγράφονται και τα εκ του Νόμου και τα εκ της Συντονιστικής Επιτροπής οριζόμενα, αφορούν δε στο σύνολο της λειτουργίας του και δεν επιδέχονται παραβιάσεων ή παραλείψεων. (Ν.4485/17 «οργάνωση και λειτουργία ανώτατης εκπαίδευσης»).

Το κόστος του ΠΜΣ, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (3.200 €) συνολικά, ανά ακαδημαϊκή περίοδο (δύο ακαδημαϊκά έτη), κατανέμεται ισόποσα στα τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή των φοιτητών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΠΜΣ παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Ογκολογίας στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Καρκινογένεση- Επιδημιολογία - Γενετική Συμβουλευτική- Βιοστατιστική
 • Αρχές Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας, Στοχευμένων θεραπειών και Ανοσοθεραπείας
 • Ογκολογικές παθήσεις μαστού
 • Ογκολογικές παθήσεις ανωτέρου πεπτικού
 • Ογκολογικές παθήσεις ήπατος – παγκρέατος -χοληφόρων
 • Ογκολογικές παθήσεις ενδοκρινών αδένων (Θυρεοειδής & Επινεφρίδια)
 • Ογκολογικές παθήσεις παχέος εντέρου - Ορθού - Πρωκτού
 • Ειδικά θέματα στη Χειρουργική Ογκολογία

Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν αποκτήσει επιστημονική τεχνογνωσία για:

 •  Διάγνωση ασθενών με ογκολογικά νοσήματα
 •  Σχεδιασμό αναγκαίου απεικονιστικού- εργαστηριακού ελέγχου για τη διάγνωση - σταδιοποίηση των διαφόρων νεοπλασιών
 •  Επιλογή των ενδεδειγμένων χειρουργικών εκτομών
 •  Εισήγηση επί των συμπληρωματικών προεγχειρητικών ή μετεγχειρητικών θεραπειών.
 •  Εφαρμογή πρωτοκόλλων ως προς τη μετεγχειρητική παρακολούθηση

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργικής Ογκολογίας» και αποτελεί μια σημαντική προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Πληροφορίες: http://surgoncol.med.uoa.gr – τηλ: 2107286349, 6936672222 (κα Αικατερίνη Ρουκανά) ή 2107772331 κιν. 6979794020 (κα Άννα Καρακάση)

Αίτηση

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο