Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ακοολογία και Νευροωτολογία (2022-2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«Ακοολογία & Νευροωτολογία»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ακοολογία & Νευροωτολογία» (Audiology & Neurotology) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
Το γνωστικό αντικείμενο της Ακοολογίας & Νευροωτολογίας είναι η μελέτη της φυσιολογίας και της παθολογίας του συστήματος ακοής και του αιθουσαίου συστήματος με σκοπό την διαγνωστική διερεύνηση, θεραπεία και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η Ακοολογία & Νευροωτολογία απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας  πρόσφατες εξελίξεις στην βιοφυσική, την φυσιολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες.  Παράλληλα η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, που απαιτεί τη δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 

Σκοπός του ΠΜΣ:  
Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης στον τομέα της Ακοολογίας και Νευροωτολογίας. Το ΠΜΣ στην Ακοολογία & Νευροωτολογία θα παρέχει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και  ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε νοσοκομεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Ποιοι γίνονται δεκτοί:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων: 
(1) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των τμημάτων ή σχολών Ιατρικής, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

(2) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής (πχ Πολυτεχνικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές, Σχολές ή Τμήματα Βιοϊατρική Τεχνολογίας, Ακοολογίας, Λογοθεραπείας,  Μουσικών Σπουδών, Νοσηλευτικής) με ερευνητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30). 
Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Διάρκεια σπουδών και Τέλη φοίτησης: 
Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2022.
Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τέλει φοίτησης 1.000,00€ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.
Η αίτηση υποβάλλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) σε pdf μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μεταπτυχιακού mscaudiol@gmail.com 

Δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται από την ιστοσελίδα www.grammateia.med.uoa.gr)
2.    Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία της αλλοδαπής απαιτείτε επίσημη μετάφραση καθώς και η αναγνώριση  του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 του Ν.4485/17)
3.    Βιογραφικό σημείωμα 
4.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων) 
5.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
6.    Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν, να επισυνάπτονται σε αναλυτικό πίνακα)
7.    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
8.    Δύο (2) Συστατικές Επιστολές 
9.    Για του αλλοδαπούς, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Β2

*Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να έχουν τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 του Ν.4485/17.  Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά προς αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους σπουδών, το αντίγραφο κατάθεσης δικαιολογητικών που αναγράφει τον αριθμό

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή με ποσόστωση από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες πτυχιούχων:

Δέσμη Α : Ειδικευμένοι Ωτορινολαρυγγολόγοι (35%)
Δέσμη Β: Ειδικευόμενοι ΩΡΛ (15%)
Δέσμη Γ: Απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, άλλων ειδικοτήτων (10%)
Δέσμη Δ : Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, εκτός Ιατρικών Σχολών (25%)
Δέσμη Ε: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εντός 1 έτους από την αποφοίτησή τους (15%)

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια 1-7. Πλέον αυτών, για τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους Ωτορινολαρυγγολόγους θα χρησιμοποιούνται και τα κριτήρια 8-10 βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων. 

1. Βαθμός πτυχίου:     
•    Πτυχίο ΤΕΙ: βαθμός πτυχίου x 3
•    Πτυχίο ΑΕΙ: βαθμός πτυχίου x 4
Σε περίπτωση 2ου πτυχίου προστίθενται 5 μόρια στην τελική βαθμολογία
2. Μεταπτυχιακό (Master)    0 (όχι), 5 (ναι)
3. Διδακτορικό (PhD)    0 (όχι), 10 (ναι), 15 (Διδακτορικό στην Ακοολογία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)
4. Επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα    0 (όχι), 10 (ναι)
5. Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις    
Δημοσιεύσεις: 0 (όχι), 10 (<5 δημοσιεύσεις), 15 (>10 δημοσιεύσεις)
Ανακοινώσεις: 5 (>5 ανακοινώσεις)
6. ECDL ή αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσης Η/Υ ή αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία    0 (όχι), 5 (ναι)
7. Συνέντευξη / Έκθεση Ενδιαφέροντος    0-10
8. Ειδικότητα ΩΡΛ    1-5 (ειδικευόμενος, ένα για κάθε έτος ειδικότητας), 15 (ειδικός, < 3 έτη εμπειρίας), 20 (ειδικός, 3-6 έτη εμπειρίας), 25 (ειδικός > 6 έτη)
10. Υπεύθυνος/Διευθυντής Ακοολογικού τμήματος     0 (όχι), 20 (ναι)
11. Εργασιακή εμπειρία στην Ακοολογία ως ειδικευμένος (εργασία σε Ακοολογικό τμήμα ή ως Ακοοπροθετιστής)     0 (0-1 έτη), 5(1-5 έτη) , 10 (> 5 έτη)

Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία ΠΜΣ «Ακοολογία & Νευροωτολογία»
E- mail. mscaudiol@gmail.com
Ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.mscaudiology.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο