Master's Studies 2018
Το πρόγραμμα συμμετέχει στην Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών του eduguide.gr στο Athens Hilton στις 12 Μαΐου 2018. Γνωρίστε τους υπεύθυνους και λύστε τις απορίες σας από κοντά.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας 2017-2018

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩN

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

Α. Περιγραφή

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον τρίτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακ. έτος 2015-2016, δυνάμει της υπ` αριθμ. 40/19.3.2015 πράξεως του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 794Β/6.5.2015). Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, της άμυνας και της διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», απονεμόμενου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξ αυτών, η προβλεπόμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία για το τρίτο (Γ) ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Γαλλική και η Γερμανική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού τίτλου (τίτλου επιπέδου Γ1 βάσει των εν ισχύι διατάξεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) ή με εξέταση στην κατανόηση κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

 

Β. Δικαιούχοι - κριτήρια επιλογής

1. Στον τρίτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων:

(α) Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Περιοχικών Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften, Études Régionales), όπως και απόφοιτοι Τμημάτων Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 3685/08).

(β) Απόφοιτοι ΑΣΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 3685/08).

(γ) Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

(δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί, χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις:

(ε) Επί πλέον του μέγιστου αριθμού εισακτέων, ένας υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, στο πεδίο του ΠΜΣ ή στο ευρύτερο αυτού επιστημονικό πεδίο κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΙΚΥ, καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Κατά τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ο αριθμός των υποτρόφων της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να αυξάνεται.

 

2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

    (α) Εισαγωγή και μεθοδολογία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής.

     Βασική βιβλιογραφία: Μάζης, Ι.Θ. 2012. Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 55-329.

    (β) Βασικές αρχές διεθνούς δικαίου.

    Βασική βιβλιογραφία: Ρούκουνας, Ε. 2015 (2η έκδοση). ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. σ. 001-077, 138-149, 157-160, 161-187, 192-248, 259-307, 308-352, 367-390, 432-466, 495-510, 517-570 (ISBN: 978-960-562-438-5, Σελίδες: 648)

    (γ) Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (εφ’ όσον δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας).

Η εξέταση περιλαμβάνει περίληψη στην Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου συντεταγμένου στην     Αγγλική ή Γαλλική (έκτασης περίπου 2.000 λέξεων), στο οικείο πεδίο και απάντηση σε έως 4 ερωτήσεις κατανόησης (στην Ελληνική).

3. Επί πλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

 

Γ. Δίδακτρα

  1. Για τον τρίτο κύκλο σπουδών, τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 1.700 €  ανά εξάμηνο (3 εξάμηνα φοίτησης)  για τους  αποφοίτους σχολών όλων των κατηγοριών υποψηφίων.
  2. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με ένα από τα πακέτα πληρωμής που προσφέρονται από το ΠΜΣ και το οποίο επιλέγει ο υποψήφιος.
  3. Η ειδικότερη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων θα προσδιοριστεί εγκαίρως, με ανακοίνωση της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.

 

Δ. Υποτροφίες

1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως €15.000 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανομής των υποτροφιών, που είναι δυνατό να χορηγούνται και υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απόφαση της ΓΣΕΣ λαμβανόμενη έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται:

α. στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία εισαγωγής,

β. στην επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ, κατά εξάμηνο σπουδών,

γ. στις οικονομικές δυνατότητες του φοιτητή, όπως αυτές προκύπτουν από επίσημα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. δηλώσεις προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήματος).

2. Περαιτέρω, αναλόγως της σχετικής χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας, ή/και το Ίδρυμα, το ΠΜΣ δύναται να παρέχει κατ' έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, πέραν των υποτροφιών της παρ. 1.

3. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Π.Μ.Σ. χορηγεί πέντε  (5) υποτροφίες στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, ως εξής:

-Τρεις (3) θέσεις,  ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, μια για κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν  εισηγήσεων των Γενικών Επιτελείων.

-Μία (1) θέση, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

-Μία (1) θέση για αριστούχο απόφοιτο της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ

Οι ανωτέρω θέσεις υποτροφιών θα καλυφθούν από αριστούχους αποφοίτους ΑΣΕΙ ή Α.Ε.Ι. οι οποίοι θα είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ (όπου αυτό προβλέπεται) και γνώστες της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο, τουλάχιστον, καλό (πτυχίο Lower), από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη μέχρι και το βαθμό του Tαγματάρχη και αντιστοίχων βαθμών  των  λοιπών  κλάδων των  Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νόημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στο βαθμό του πτυχίου τους.

Κριτήρια επιλογής δύνανται να αποτελέσουν ο βαθμός αποφοίτησης από το Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., ο βαθμός αποφοίτησης από την ΑΔΙΣΠΟ και οποιαδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση των κυρίων Αρχηγών και του κυρίου  Υπουργού ΥΠΕΞ.

 

Ε. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών):

  • Αίτηση στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
  • Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή και ανα­κοινώσεις σε συνέδρια).
  • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εφ' όσον ο φοιτητής δεν συμμετέχει στην εξέταση της Μετάφρασης από την Αγγλική γλώσσα, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα).

 

ΣΤ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων

1. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν στις 6 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2017.

2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως στις 13 Οκτωβρίου 2017 (θα αναρτηθούν αναλυτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

3. Οι εγγραφές των φοιτητών θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Οκτωβρίου  2017, στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ.

4. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την 16η Οκτωβρίου  2017.

 

Ζ. Συμπληρωματικά στοιχεία

1. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω ενότητες (Α-ΣΤ) έχουν διευκρινιστικό και συμπληρωματικό προς τον Κανονισμό Λειτουργίας ρόλο, σε ουδεμία δε περίπτωση δύνανται να ερμηνευθούν ότι λειτουργούν, εν όλω ή εν μέρει, σε αντικατάσταση των προβλεπομένων στον Κανονισμό.

 

Η. Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

1. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, ή να  τροποποιήσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ενότητα (ΣΤ), εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (σε μορφή pdf). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ. (+30)2103689579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το  ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ielts-peoplecert

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα