Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (2022-2023)

Παράταση προκήρυξης μέχρι 13/1/2023 μόνο για τις ειδικεύσεις 1. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων και 2. Πολιτισμική Αγωγή 

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 , το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ. (τεύχος Β. 3721 /31.08.2018), το ΦΕΚ τροποποίησης αυτού (τεύχος Β. 3075 /17.06.2022) και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 157/22-12-2022 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους από τις 27/12/2022 μέχρι και τις 13/01/2023, κατόπιν παράτασης της υπ’ αρίθμ. 102970/25-10-2022 Προκήρυξης, να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες δύο (2) Ειδικεύσεις:

  1. ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’

  2. ‘Πολιτισμική Αγωγή’

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στο να παράσχει στους παραπάνω πτυχιούχους: α) εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, β) εξειδικευμένη γνώση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως στελέχη της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας και γ) εξειδικευμένη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα πολιτισμού και τέχνης, μέσω της αξιοποίησής τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ.εδώ, σελ. 1-4)

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές του όπως βραβεία, υποτροφίες, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικές ασκήσεις σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. διοργανώνει συνέδρια - ημερίδες με δωρεάν συμμετοχή των φοιτητών του, επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτισμού καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί μέσω: α. Μοριοδότησης των πιστοποιημένων προσόντων του κάθε υποψηφίου και β. Προσωπικής συνέντευξης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση και το φάκελο με τα δικαιολογητικά του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων τους και συντάσσει τους πίνακες των υποψηφίων. Στη συνέχεια, διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στις Επιτροπές Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών οι οποίες έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των περαιτέρω διαδικασιών αξιολόγησης και τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ακολουθεί ο πίνακας των κριτηρίων μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.εδώ, σελ. 5-6)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος).
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.
6. Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
7. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αναγνωρίζονται κατά το ΑΣΕΠ).
9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).
11. Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν).
12. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
13. Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών δύναται να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο.
14. Όποιο επιπρόσθετο πιστοποιητικό κρίνουν σημαντικό για την αξιολόγηση του φακέλου τους 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.
Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (3.500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην τρέχουσα Νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και για την Ειδίκευση που επιλέγουν κατά τη διαδικασία εισαγωγής.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του Νόμου.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή έχουν ήδη απαλλαχθεί από την καταβολή τελών φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. δε δικαιούνται απαλλαγής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται από τις 27/12/2022 έως και τις 13/01/2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://application.hua.gr/ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται -όπως αναφέρεται και πιο πάνω- ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://application.hua.gr/ , εκτός από τις συστατικές επιστολές, οι οποίες δύναται να αποστέλλονται και με email (από τους κριτές) απευθείας στη Γραμματεία (ekpolsec@hua.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Ελισσάβετ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekpolsec@hua.gr
Οι ανακοινώσεις για τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.:

Την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των αιτήσεων τους (ημερομηνίες συνεντεύξεων, αποτελέσματα, προθεσμίες εγγραφών κτλ) έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται αυτοβούλως από την παραπάνω ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση για την παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο