Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κατανεμημένες σε τέσσερα ή αντίστοιχα επτά ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, ατομικές, συμμετοχικές και βιωματικές δραστηριότητες και γίνεται διά ζώσης, ενώ μέρος αυτής (≤35%) δύναται να γίνεται μέσω ασύγχρονης ή/και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Είναι ωστόσο δυνατόν ορισμένα μαθήματα αλλά και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει αντικατάσταση μαθημάτων, τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, της ονομασίας των κατευθύνσεων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Αναλυτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών και ανά ειδίκευση, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά έχουν ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία (8 ECTS)
 2. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αποτελεσματική μάθηση (8 ECTS)
 3. Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (7 ECTS)
 4. Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία (9 ECTS)
 2. Ψυχοπαιδαγωγική Αξιολόγηση (7 ECTS)
 3. Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση (8 ECTS)
 4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σχολική τάξη (7 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση (5 ECTS)
 2. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (5 ECTS) 
 3. Πρακτική Άσκηση* (20 ECTS)

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία-Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης** (9 ECTS)
 2. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομικά της εκπαίδευσης (7 ECTS)
 3. Διαχείριση της σχολικής τάξης (7 ECTS)
 4. Μεθοδολογία έρευνας (7 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση (7 ECTS)
 2. Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (8 ECTS)
 3. Αξιολόγηση σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης  (7 ECTS)
 4. Πολιτιστική Πολιτική στην Εκπαιδευτική Μονάδα (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Θεσμικό πλαίσιο διοίκησης σχολικών μονάδων (7 ECTS)
 2. Αποτελεσματική ηγεσία και Διοίκηση ανθρώπινων πόρων (8 ECTS)
 3. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση (7 ECTS)
 4. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική πράξη (8 ECTS)

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Πολιτισμική Αγωγή»

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία - Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης** (9 ECTS)
 2. Πολιτισμός και Πολιτισμοί (7 ECTS)
 3. Παιδαγωγική του θεάτρου (7 ECTS)
 4. Μεθοδολογία έρευνας (7 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνηςΒιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης** (8 ECTS)
 2. Μουσειακή εκπαίδευση (7 ECTS)
 3. Πολιτισμός και περιβάλλον  (7 ECTS)
 4. Πολιτιστική διαχείριση και τουρισμός (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Πολιτιστικές διαδρομές (7 ECTS)
 2. Πολιτισμική τεχνολογία (8 ECTS)
 3. Λογοτεχνία και Τύπος στην εκπαίδευση (7 ECTS)
 4. Μεθοδολογία της έρευνας (8 ECTS)

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120

*Πρακτική Άσκηση: Κατά τη διάρκεια του τρίτου (3ου) εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική πράξη» πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης (γενικής ή/και ειδικής αγωγής), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και τη συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 200 ώρες. Από τις παραπάνω ώρες, οι 180 πραγματοποιούνται σε (α) συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (90 ώρες ανά σχολική μονάδα) και (β) συνεργαζόμενα ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (90 ώρες), ενώ οι υπόλοιπες 20 αφιερώνονται στην εποπτεία της προόδου της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

**Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης: Αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια τους είναι 12 ώρες και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», εξοικειώνονται με θέματα σχετικά με τα σύγχρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας και την εξέταση της αμφίδρομης σχέσης αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών και πρακτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Αγωγή και Πολιτισμός», εξοικειώνονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων βιωματικών δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων.

Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές και των τριών (3) Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις διάρκειας 36 ωρών ανά ειδίκευση, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, η θεραπεία μέσω τέχνης (art therapy), η θεραπεία gestalt, το κλασικό ψυχόδραμα (psychodrama) και η δραματοθεραπεία.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο