Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου (2024-2025)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 12/09/2024

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ στις κατευθύνσεις:

  • Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, με αντικείμενα τους φυσικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, προσαρμοστικότητας και πρόσληψης κινδύνου, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης. Αριθμός εισακτέων 20.
  • Γεωπληροφορική, με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση – μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 20.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας).

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) καθώς και την προαιρετική εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε επιλεγμένους φορείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους ή ολόκληρου του Γ’ εξαμήνου σπουδών σ' ένα από τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Γεωγραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την από κοινού εκπόνηση της ΜΔΕ.

Σημειώνεται ότι αποτελεί πάγιο στόχο του ΠΜΣ η πρόσκληση και συμμετοχή με διαλέξεις στα μαθήματα καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής (εσωτερικού ή εξωτερικού) εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του προκηρυσσόμενου προγράμματος. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ), εφόσον οι υποψήφιοι/ες τις διαθέτουν. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν.4957/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδια για την αναγνώριση του τίτλου είναι τα ΑΕΙ για την εξέταση αιτήσεων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι όλων των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (ΜΦ) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον διαδικτυακό τόπο https://application.hua.gr/ έως 12 Σεπτεμβρίου 2024 επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  2. Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή των πτυχίων που υποβάλλονται (Τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία για τους τελειόφοιτους).
  3. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας.
  4. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
  5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Β2), με ιδιαίτερη έμφαση στην αγγλική.
  6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Η επιλογή των ΜΦ γίνεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και βασίζεται στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων (βάσει δικαιολογητικών) και στην προφορική συνέντευξη, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις και αποπληρώνονται εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Έως το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022. Επιπλέον, προβλέπονται έξι (6) υποτροφίες αριστείας για τους ΜΦ, μία ανά κατεύθυνση για τα δυο εξάμηνα των μαθημάτων.

Οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων και η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων προγραμματίζονται εντός του μήνα Ιουλίου του 2024. Στη συνέχεια,  ακολουθούν οι εγγραφές και κατά το μήνα Οκτώβριο η έναρξη των μαθημάτων.

Πληροφορίες: κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ. 210 95 49 325, e-mail: geosecpost@hua.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας: https://www.geo.hua.gr/.

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο