Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) πλήρους ή μερικής φοίτησης, κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντιστοιχούν σε οκτώ (8) μαθήματα και οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) στη Διπλωματική Εργασία.

Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

Στις Κατευθύνσεις Α΄ και Β΄ η κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη: στο πρώτο (χειμερινό) εξάμηνο διατίθενται τρία (3) υποχρεωτικά και ένα υποχρεωτικό κατ' επιλογήν και στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο διατίθενται δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) υποχρεωτικά κατ' επιλογήν.

Και για τις δύο κατευθύνσεις διατίθεται επαρκής αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικών επιλογών. Στην Κατεύθυνση Γ΄ στο πρώτο (χειμερινό) εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) υποχρεωτικά και στο δεύτερο (εαρινό εξάμηνο) διατίθενται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο είναι σεμιναριακό, και τρία (3) υποχρεωτικά κατ' επιλογήν. Τα μαθήματα επιλογής στην κατεύθυνση αυτή διατίθενται μόνο στο δεύτερο εξάμηνο. Στο εαρινό εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων μιας ελεύθερης επιλογής (μαθήματος από οποιαδήποτε από τις άλλες δύο κατευθύνσεις). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των τριών Κατευθύνσεων το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, την προαιρετική παρακολούθηση σεμιναρίου και την προαιρετική εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένους φορείς.

Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα (τον μισό δηλαδή αριθμό μαθημάτων που παρακολουθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης) ανά εξάμηνο στη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών ετών ενώ για την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας τους δίνεται χρονικό διάστημα δύο (2) εξαμήνων (διπλάσιο από αυτό των φοιτητών πλήρους φοίτησης).

Αναλυτικά, τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο σπουδών και κατεύθυνση μαθήματα, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μαθήματα έχουν ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο)

 • Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Ασφάλεια (7,5 ECTS)
 • Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα (7,5 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω: 

 • Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία (7,5 ECTS)
 • Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική αλλαγή-παρατήρηση και πρόβλεψη (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο)

 • Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία (7,5 ECTS)
 • Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης (7,5 ECTS)
 • Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές (7,5 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω: 

 • Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές (7,5 ECTS)
 • Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο (7,5 ECTS)
 • Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Πόλεις (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο)

 • Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΓΣΠ (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης (7,5 ECTS)
 • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Β΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

 • Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης (7,5 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (7,5 ECTS)
 • Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές (7,5 ECTS)
 • Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης (7,5 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου (7,5 ECTS)
 • Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με έμφαση στην Χωρική Οικονομετρία (7,5 ECTS)
 • Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

 • Ερευνητικά θέματα στη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο) (7,5 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω: 

 • Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Γεωμοντελοποίηση (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με έμφαση στην Χωρική Οικονομετρία (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής στο Γεωπεριβάλλον (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ε΄ και ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
 • Σεμινάριο (προαιρετικό) (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (προαιρετικό) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και πρότυπες ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές υποδομές. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Είναι δε δυνατόν ορισμένα μαθήματα ή/και ολόκληρες κατευθύνσεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Είναι δυνατόν η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να γίνει και στην αγγλική γλώσσα.

Με εισήγηση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης, αντικατάσταση μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, καθώς και τροποποίηση του προγράμματος, της ονομασίας των κατευθύνσεων και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο