ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Θρησκειολογία (2019-2020)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

1. Γενικά. Το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Θρησκειολογία» (ΦΕΚ 4317/28.09.2018) για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) στη «Θρησκειολογία» (MasterofArts (MA) inStudyofReligion) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

1) Θρησκειολογία – Study of Religion

2) Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions

3) Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art

Η Ειδίκευση Θρησκειολογία περιέχει τις Θεµατικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική

Η Ειδίκευση Βιοηθική των θρησκειών περιέχει την Θεµατική ενότητα: Βιοηθική των θρησκειών.

Η Ειδίκευση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει την Θεµατική ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη.

(Θεµατικές ενότητες, Πρόγραµµα µαθηµάτων, Περιεχόµενο µαθηµάτων και Κανονισµός Λειτουργίας στο σύνδεσµο εδώ)

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάµηνα φοίτησης

 

2.Υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ, ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Επιπλέον του αριθµού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τµήµατος, υπότροφοι αναγνωρισµένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυµάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συµµετάσχουν µόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιµηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισµού.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνοµάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.)

Το ΠΜΣ «Θρησκειολογία» θα δέχεται σαράντα (40) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδηµαϊκό έτος.

 

3. Για την επιλογή συνεκτιµώνται:

- Βαθµός πτυχίου σε ποσοστό 20%

- Μέσος όρος βαθµολογίας σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε ∆ιπλωµατική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%),

- Πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 5%, Γ1 7%, Γ2 10%],

- Πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%],

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)

- Κατοχή πτυχίου Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)

- Ερευνητική δραστηριότητα, δηµοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (20%),

- Απόδοση σε γραπτό κείµενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15%

 

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σε προθεσµία που ορίζεται κατά την Προκήρυξη και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συµµετοχής (το έντυπο χορηγείται από τη Γραµµατεία, υπάρχει και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Τµήµατος)

2. Βιογραφικό σηµείωµα

3. Επικυρωµένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (µαζί µε την αναγνώριση του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Λοιποί τίτλοι σπουδών (µαζί µε την αναγνώρισή τους από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόµα το πτυχίο τους και περιµένουν την ορκωµοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

5. ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους

8. Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά). Θα εκτιµηθεί η πιστοποιηµένα καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας.

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

10. ∆ύο συστατικές επιστολές

11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν, όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σηµείωµα.

12. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά τους οφείλουν να είναι µεταφρασµένα από το µεταφραστικό Τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνοµάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.

13. Οι υποψήφιοι από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Σηµείωση:

1. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο σε µία Ειδίκευση για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.

2.Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόµα το πτυχίο τους και περιµένουν την ορκωµοσία τους, κατατίθεται βεβαίωση περάτωσης σπουδών

3. Κανένας φάκελος υποψηφίου δεν θα εξετασθεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν έχει σταλεί εκπρόθεσµα.

4. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

 

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδροµείου έως Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2019) Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 (κατόπιν παράτασης) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ» Πανεπιστηµιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια,Τηλ. 210-7275847, 210-7275823

 

5. Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων:

από Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2019 ως ακολούθως: ∆ευτέρα-Τετάρτη Παρασκευή ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη-Πέµπτη ώρα 15:00-17:00 στο γραφείο 103 Α΄ όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής Άνω Ιλίσια (τηλ. 210- 7275823)

 

6. Ηµεροµηνίες για τη συνέντευξη και το γραπτό κείµενο των 500 λέξεων

Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν µε ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του Τµήµατος  και του ΠΜΣ εδώ.

 

7. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Τµήµατος εδώ και του ΠΜΣ εδώ.

8. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσµάτων εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωσή τους.

9. Τα µαθήµατα του α΄ εξαµήνου αρχίζουν το εαρινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Καθηγητής Σωτήριος Σ. ∆εσπότης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα