Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (2024-2025)

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητριών/ών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ Β΄5215/28-08-2023).

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2024-2025: Φεβρουάριος 2025.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να διευκολύνονται οι υποψήφιες/οι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ητές στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ' εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητριών/ών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

 • Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων όλων των Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΕΩΣ 13/09/2024

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων E-protocol του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/ με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxis net

 • Νέα Αίτηση Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα) έως την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντος της αίτησης. Στη συνέχεια επισυνάπτονται:

Πεδίο 1. «Παράρτημα Αίτησης/Αίτηση»: Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο του Παραρτήματος Αίτησης για συμπλήρωση και ανάρτηση από την/ον υποψήφια/ο είναι διαθέσιμο εδώ.

Πεδίο 2. «Τίτλοι Σπουδών»: Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Πεδίο 3. «Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)» 

Πεδίο 4. «Αναλυτική/ές βαθμολογία/ες»

Πεδίο 5. «Αποδεικτικά Γνώσης άλλων Ξένων Γλωσσών»: Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C12 και πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχει/ουν)

Πεδίο 6. «Βιογραφικό σημείωμα»

Πεδίο 7. «Αποδεικτικά Ερευνητικών/Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (εάν υπάρχουν)

Πεδίο 8. «Λοιπά Δικαιολογητικά» : Τα παρακάτω (i, ii, iii, iv) δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αρχείο pdf το οποίο θα αναγράφει το link (υπερσύνδεσμο) του https://wetransfer.com/ :

 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή/και από εργοδότη). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σας έχουν χορηγηθεί είτε ως πρωτότυπα έντυπα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στον φάκελο υποψηφιότητάς σας, μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά.
 2. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις)
 3. αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία εάν υπάρχουν)
  Οι φοιτήτριες/ητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για όσους/ες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μετά την ισχύ του ν.4957/2022 (Α΄141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304)
  Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:
  Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 4/20-02-2023, Παράρτημα Γ΄του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αποδεικτικό, οι υποψήφιες/οι θα λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση που οργανώνεται με ευθύνη του ΔΠΜΣ (κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων).
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
 6. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 10%)
 • Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Δ.Π.Μ.Σ. (ποσοστό 5%)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ποσοστό 5%)
 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (ποσοστό 5%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, καλλιτεχνικό ή ερευνητικό έργο (ποσοστό 10%)
 • Διδακτική/Επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό 5%)
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή πτυχιακής εργασίας (ποσοστό 5%)
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος (ποσοστό 5%)
 • Προφορική συνέντευξη στην τριμελή επιτροπή επιλογής εισακτέων οριζόμενη από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ποσοστό 50%)

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για τη διαδικασία της συνέντευξης. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

 1.  ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50/100 και
 2. ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 50/100.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στον Πίνακα Επιτυχόντων είναι η συγκέντρωση τελικής βαθμολογίας τουλάχιστον 50/100.

Ο πίνακας επιτυχουσών/όντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
 2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά την εγγραφή τους.
 3. Οι ενδιαφερόμενες/οι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες :
  • στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Φραντζέσκα Μπόθου, Μαρασλή 4, 10676, τηλ. 210- 3689645, icte@ecd.uoa.gr)
  • στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Για την απόκτηση διπλώματος του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού.

Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια εκάστου εξαμήνου

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ., που πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριων που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ..

Οι επιτυχούσες/όντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ για τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία εγγραφής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο