Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (2022-2023)

Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.
Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τρίτη 27-12-2022

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητριών/ών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117), την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Β΄3644/27-8-2018) και την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού (ΦΕΚ Β΄6741/31-12-2021).
Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2022-2023: Φεβρουάριος 2023.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να διευκολύνονται οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ' εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητριών/ών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
Να είναι κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 27-12-2022

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων E-protocol του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/ με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxis net (Νέα Αίτηση Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα  05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα) έως την 27η Δεκεμβρίου 2022.
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντος της αίτησης. Στη συνέχεια επισυνάπτονται:
1. Πεδίο 1. «Παράρτημα Αίτησης/Αίτηση»: Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο του Παραρτήματος Αίτησης για συμπλήρωση και ανάρτηση από την/ον υποψήφια/ο είναι διαθέσιμο εδώ
2. Πεδίο 2. «Τίτλοι Σπουδών»: Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
3. Πεδίο 3. «Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)» *
4. Πεδίο 4. «Αναλυτική/ές βαθμολογία/ες»
5. Πεδίο 5. «Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών»: Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1**, και πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχει/ουν)
6. Πεδίο 6. «Βιογραφικό σημείωμα»
7. Πεδίο 7. «Αποδεικτικά Ερευνητικών/Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (εάν υπάρχουν)
8. Πεδίο 8. «Λοιπά Δικαιολογητικά» : Τα παρακάτω (i, ii, iii, iv) δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αρχείο pdf το οποίο θα αναγράφει το link (υπερσύνδεσμο) του https://wetransfer.com/ :
i.Δύο συστατικές επιστολές
ii.Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις)
iii. αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία εάν υπάρχουν)
iv.Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
Επισημάνσεις:
*Οι φοιτήτριες/ητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
**Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:
Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αποδεικτικό, οι υποψήφιες/οι θα λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση που οργανώνεται με ευθύνη του ΔΠΜΣ (κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγήτριες/ητές των τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.
2. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών βασίζεται:
2.1. στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως τα εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
 2. Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών
 3. Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής
 4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
 5. Ερευνητική δραστηριότητα
 6. Δημοσιεύσεις
 7. Καλλιτεχνικό έργο
 8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για την διαδικασία της συνέντευξης. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.

2.2. στη συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στη Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μια εβδομάδα πριν από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:
α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 50%.
Με βάση την τελική βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα επιτυχουσών/όντων και τον καταθέτει προς έγκριση στη ΕΔΕ.
Προϋπόθεση για την εισαγωγή στον Πίνακα Επιτυχουσών/όντων είναι η συγκέντρωση τελικής βαθμολογίας τουλάχιστον 50/100.
Ο πίνακας επιτυχουσών/όντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά την εγγραφή τους.
3. Οι ενδιαφερόμενες/οι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες :
α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Φραντζέσκα Μπόθου, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, γραφείο 3, τηλ. 210- 3688042, 210-3688043, icte@ecd.uoa.gr)
β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Α)Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/ητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 9 μαθήματα των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, απογευματινές ώρες και με μέσα εξ αποστάσεωςεκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Β)Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τις/τους φοιτήτριες/ητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

Γ)Οι επιτυχούσες/όντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ για τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία εγγραφής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτές/οί όλες/οι οι ισοβαθμούντες με την/ον τελευταία/ο επιτυχούσα/όντα. Σε περίπτωση μη εγγραφής μίας/ενός ή περισσοτέρων επιτυχουσών/όντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα οι επιλαχούσες/όντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Προκήρυξη / Αίτηση

Συμπληρωματική προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο