Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός" 2016-2017

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» μέχρι και την Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για την επιλογή είκοσι (25) µεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα «Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός» από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:

α. πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχοπαιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

β. σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων. Ως εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται υπότροφοι ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα (έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή/και την Επαγγελματική Συμβουλευτική τουλάχιστον επί ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο ή διαθέτουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στην εκπαίδευση ή την απασχόληση ή έχουν πολύ αξιόλογο επιστημονικό ή άλλο έργο σχετικό με τα αντικείμενα αυτά.

Περιγραφή του Προγράµµατος

1. Το Πρόγραµµα στοχεύει στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η προσφορά επιστηµονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία µε την εµπειρική έρευνα και πράξη και η ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που προωθούν τους στόχους της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Σκοπός του είναι η προετοιµασία εξειδικευµένων επιστηµόνων, οι οποίοι θα βοηθούν άτοµα στην επαγγελµατική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελµατικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές και στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη.

2. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραµµα, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

 • Κατέχουν και επιδεικνύουν σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες και χρησιµοποιούν τις θεωρίες και µεθόδους της επιστήµης της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού για την αντιµετώπιση των προβληµάτων σταδιοδροµίας των ατόµων. 
 • Παρακολουθούν τις επιστηµονικές εξελίξεις στον κλάδο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού και αναπτύσσουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 
 • Υποβοηθούν τους µαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα σχολική ή/και επαγγελµατική κατεύθυνση. Συνεργάζονται µε τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, µε τους συλλόγους των γονέων και µε τα µέλη της ευρύτερης κοινότητας για την προαγωγή του θεσµού της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού προς όφελος των µαθητών.
 • Υποβοηθούν τους ενήλικες να αναπτυχθούν επαγγελµατικά, να ενταχθούν και να προσαρµοστούν στην αγορά εργασίας ή να αναθεωρήσουν τον αρχικό τους προσανατολισµό ή να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία προβλήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
 • Εκπονούν και εφαρµόζουν προγράµµατα Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού προς όφελος των µαθητών και των ενηλίκων. Παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετικές υπηρεσίες. Προάγουν την επιστηµονική γνώση στον κλάδο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού µέσω της διεξαγωγής σχετικών ερευνών και της πραγµατοποίησης µελετών. 
 • Αναπτύσσουν κάθε άλλη δραστηριότητα που συµβάλλει στην προώθηση και την εφαρµογή της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόγραµµα σπουδών (120 ECTS)

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 6 ΕCTS
 2. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε διάφορα πλαίσια 6 ΕCTS
 3. Κοινωνικό Περιβάλλον, οικονομία και αγορά εργασίας 6 ΕCTS
 4. Η τεχνική της συμβουλευτικής συνέντευξης 6 ΕCTS
 5. Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής 6 ΕCTS

Σύνολο ECTS A' Εξαμήνου 30 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Επαγγελματική Συμβουλευτική 6 ΕCTS
 2. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 6 ΕCTS
 3. Επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών ομάδων 6 ΕCTS
 4. Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων: Στρατηγικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων 6 ΕCTS
 5. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Νέες Τεχνολογίες 6 ΕCTS

Σύνολο ECTS  Β  Εξαμήνου 30 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Επαγγελματική αξιολόγηση 6 ΕCTS
 2. Ειδικά θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 6 ΕCTS
 3. Πρακτική Άσκηση (Μέρος Α΄) 6 ΕCTS
 4. Διπλωματική Εργασία 12 ΕCTS

Σύνολο ECTS  Γ  Εξαμήνου 30 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Πρακτική Άσκηση (Μέρος Β΄) 10 ΕCTS
 2. Εποπτεία πρακτικής άσκησης 8 ΕCTS
 3. Διπλωματική Εργασία 12 ΕCTS

Σύνολο ECTS  Δ  Εξαμήνου 30 

Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόµενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 15η Μαΐου 2016   την Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή και µε ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας έως και την Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αθηνών - Γραµµατεία Τοµέα Ψυχολογίας, 5 ος όροφος, Γραφείο 520 Υπόψη κ. ΄Ελλης Τουλιάτου Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστηµιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας (µε φωτογραφία µικρού µεγέθους) σε ειδικό έντυπο, το οποίο µπορούν να προµηθευτούν από τη Γραµµατεία του Τοµέα Ψυχολογίας ή από την ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.ppp.uoa.gr) ΑΙΤΗΣΗ

2. Βιογραφικό σηµείωµα το οποίο θα περιλαµβάνει τεκµηριωµένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελµατική και την ερευνητική εµπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου/της υποψηφίας.

3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων.

4. Κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου.

5. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από τον αρµόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (∆ΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1) και για τους ξενόγλωσσους υποψηφίους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διαθέτει επάρκεια αντίστοιχη ή υψηλότερη του επιπέδου Γ1/C1 σε άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής, απαιτείται να έχει τουλάχιστον δίπλωµα Αγγλικής σε επίπεδο B2 (καλή γνώση).

7. ∆ηµοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελµατικής εµπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά στοιχεία της εµπειρίας τους ή της επιµόρφωσής τους σε αντικείµενα της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού (εφόσον υπάρχουν).

9. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε αυτήν τη προκήρυξη και αναλαµβάνει το κόστος των σπουδών του/της για όλα τα εξάµηνα.

10. ∆ύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραµµένο από τον/την αποστολέα.

11. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας µε την οποία βεβαιώνει ότι όλα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων τα οποία µπορεί να επιδείξει εφόσον αυτό του/της ζητηθεί.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

∆ιαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα ακόλουθα αντικείµενα:

α) Θεωρία και Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και

β) Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες και Στοιχεία Στατιστικής.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α. Θεωρία και Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.

 1. Θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης.
 2. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων.
 3. Θέµατα που απασχολούν την Επαγγελµατική Συµβουλευτική.
 4. ∆ιαδικασία συµβουλευτικής συνέντευξης
 5. Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής Συνέντευξης.
 6. Επαγγελµατική αξιολόγηση και ψυχοµετρικά εργαλεία.
 7. Ο ρόλος και τα προσόντα του συµβούλου στην επαγγελµατική αξιολόγηση.
 8. Τεστ ικανοτήτων, ερωτηµατολόγια ενδιαφερόντων, ερωτηµατολόγια αξιών – Βασικές έννοιες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • ∆ηµητρόπουλος Ε. (1993). Σχολικός, εκπαιδευτικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός και συµβουλευτική. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Κασσωτάκης, Μ. (Επιµ.) (2002). Συµβουλευτική και επαγγελµατικός προσανατολισµός: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Nathan, R. & Hill, L. (2006). Επαγγελµατική Συµβουλευτική: Η συµβουλευτική προσέγγιση της επαγγελµατικής επιλογής και σταδιοδροµίας. Αθήνα: Μεταίχµιο.
 • Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (2010). Επαγγελµατική αξιολόγηση. Αθήνα: Μεταίχµιο.

Β. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες και Στοιχεία Στατιστικής

 1. ∆ιαφορές και οµοιότητες µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων και µεθοδολογιών.
 2. Μέθοδοι δειγµατοληψίας στις ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους κοινωνικής έρευνας.
 3. Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδοµένων σε ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους έρευνας.
 4. Κλίµακες ψυχολογικής µέτρησης και µετατροπές κλιµάκων.
 5. Η κανονική κατανοµή και η τυπική κανονική κατανοµή (τιµές z).
 6. Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής:
 • (α) δείκτες κεντρικής τάσης (αριθµητικός µέσος όρος, διάµεσος, δεσπόζουσα τιµή),
 • (β) δείκτες διασποράς (διακύµανση, τυπική απόκλιση, εύρος),
 • (γ) συνάφεια και συσχέτιση (συνδιακύµανση και ο δείκτης συνάφειας r του Pearson).

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Creswell, J. (2011). H έρευνα στην Εκπαίδευση: Σχεδιασµός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην.
 • Κυριαζή, Ν. (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο.
 • Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). Στατιστική (πρώτος τόµος): Περιγραφική στατιστική εφαρµοσµένη στις επιστήµες της συµπεριφοράς. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Οι γραπτές εξετάσεις προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν εντός του Ιουνίου 2016. Οι υποψήφιοι, των οποίων η επίδοση θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) στη δεκάβαθµη κλίµακα σε καθένα από τα µαθήµατα που προαναφέρθηκαν, θα προσέλθουν σε συνέντευξη ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και οι ηµεροµηνίες για τις συνεντεύξεις των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Η τελική επιλογή των µεταπτυχιακών σπουδαστών θα γίνει µε βάση την αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων ως ακολούθως:

Α. Γραπτή εξέταση: 50% (25% για κάθε µάθηµα)

Β. Συνέντευξη και αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου υποψηφίου: 35%

Γ. Βαθµός πτυχίου: 15%.

Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα

Για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των σπουδαστών στα θεωρητικά µαθήµατα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και εποπτείας και η εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό Σπουδών του ΠΜΣ. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές δίδεται η δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου σπουδών, προκειµένου να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται κυρίως από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσόν των 900 ευρώ ανά εξάµηνο (3600 ευρώ για τα δύο έτη διάρκειας του ΠΜΣ). Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται µε την έναρξη του κάθε εξαµήνου.

Πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-7277466 (ώρα 10.00 π.µ. – 14.00 µ.µ.) , στο e-mail: etouliatou@ppp.uoa.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος: www.ppp.uoa.gr


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο