Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση (Counselling, Career Guidance and Lifelong Learning) (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 10 Αυγούστου 2022.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο "Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση" (με απόφαση της 10η ς Γενικής Συνέλευσης του Παι.τ.ΔΕ στις 7/ 04/2022), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για Τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών και σπουδαστριών.

Η εισαγωγή των φοιτητών στο ΠΜΣ θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε ένα συγκεντρωτικό αρχείο .pdf, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: counselling-cgll@eds.uoa.gr.

Στο ενιαίο .pdf αρχείο, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά την πρόταση «Αίτηση ΠΜΣ». : Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου_ Αίτηση ΠΜΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην Προκήρυξη, διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ σε έντυπη μορφή και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).
4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).Απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία - ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτοτύπου).
6. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για απαλλαγή από τις εξετάσεις (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).
7. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν – φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού).
8. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
9. Πιθανή επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική ή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

(Προσοχή: Τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση διατηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας και μπορούν να ζητηθούν, για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση καταστρέφονται.)

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή διεξάγεται σε δύο στάδια:

Α. Αρχικά, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας:

α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2),
β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας,
γ. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Β. Όσοι/ες υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής (αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

1. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ,
2. των σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας,
3. του περιεχόμενου των συστατικών επιστολών και
4. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, όπως αυτή θα προκύψει και μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://counselling-cgll.eds.uoa.gr.

Υποχρεώσεις φοιτητών - Δίδακτρα

Η λειτουργία του Προγράμματος απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση. Tα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα μεταξύ των ωρών 17.00 -- 21.00μμ., Παρασκευή 16:00 – 21:00μμ. και Σάββατο 09.30-14.30μμ.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 3.200 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή του εξαμήνου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

H Γραμματεία του ΠΜΣ «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» εδρεύει στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, (Κυψέλη 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: counselling-cgll@eds.uoa.gr

Προκήρυξη

Ανακοίνωση παράτασης


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο