Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού - Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές - Βαριατρική Χειρουργική (2021-2022)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (πρώην "Προηγμένη Λαπαροσκοπική-Βαριατρική Χειρουργική») το οποίο οδηγεί  στην απονομή  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - MSc). Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021 

Στο ΠΜΣ  γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών - αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ- ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  ειδικευμένοι ιατροί  στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, καθώς και ειδικευόμενοι χειρουργοί στην ανωτέρω ειδικότητα.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν  στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  δεν θα ξεπερνά τους 24 (είκοσι τέσσαρες).  

Το κόστος συμμετοχής του Π.Μ.Σ. για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) Ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών, δηλαδή συνολικά  στα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ( 5.500) Ευρώ για τη φοίτηση  τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους  σε ηλεκτρονική μορφή, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, στο e-mail : annakar@med.uoa.gr  από  20 Ιουλίου 2021 ώς 30 Αυγούστου έτους 2021.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση Συμμετοχής
2.    Βιογραφικό σημείωμα 
3.    Αντίγραφο πτυχίου 
4.    Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας  ή βεβαίωση από τον διευθυντή της κλινικής αναφορικά με το έτος  άσκησης της ειδικότητας 
5.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6.    Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή αντιστοίχων εκ Διευθυντών Κλινικών, Χειρουργικής ειδικότητος
7.    Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον  επιπέδου Β2

Οι υποψήφιοι απόφοιτοι ειδικευμένοι ιατροί από Ιδρύματα της αλλοδαπής (που δεν έχουν ήδη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ) θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και άρ. 101, παρ. 5 του ν. 4547/2018 προσκομίζοντας άμεσα αντίγραφο της αρχικής τους αιτήσεως.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από Εξεταστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, μετά από ειδοποίησή τους, προσκομίζοντας και δια ζώσης τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τα οποία απέστειλαν σε ηλεκτρονική μορφή.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση και διαμορφώνεται συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0-100 ως εξής: 

•    Βαθμός πτυχίου    Εως 30 μόρια
•    Ερευνητική δραστηριότητα – δημοσιεύσεις-μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης    Εως  40 μόρια
•    Προφορική συνέντευξη     Εως 30 μόρια

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Οι επιλεγέντες, θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης, καταβάλλοντας τα τέλη φοίτησης του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, εκτός από εκείνους που θα αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υπάρξει ισοβαθμία με τον τελευταίο επιλεγέντα,  ο μέγιστος αριθμός φοιτούντων  στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιεπτά (27) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης, προκειμένου να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

Πληροφορίες: 
κα  Άννα Καρακάση
Κιν. 6979794020, email: annakar@med.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο