Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές (2023-2024)

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ». 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/22  σε συνδυασμό με τις οικείες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του ν. 4386/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 28-02-2023).  
Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

 1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
 2. Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) της/του υποψηφίας/ου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ  όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). 

Η Συνέλευση του Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί/ες διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται  πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  κατά την περίοδο Ιουνίου 2023. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά δεκαέξι (16) φοιτήτριες/φοιτητές σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του ΠΜΣ.


ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, για τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν πιστά.
 (Για περισσότερες πληροφορίες επισκέπτεσθε τη διαδικτυακή διεύθυνση: εδώ)
 
IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 5η Σεπτεμβρίου 2023 (Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 10559 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00) από την Δευτέρα  12/06/2023  έως και την Τρίτη  5/09/2023 τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Στον ταχυδρομικό φάκελο θα εμπεριέχονται σε:

α)  έντυπη μορφή

 1.  Αίτηση 
 2. Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντός της/του για το ΠΜΣ «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές».
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 4. Βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται πρότυπο).
 5. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία)
 6. Αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών. (φωτοτυπία)
 7. Αντίγραφα πτυχίων των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον Γ1/C1 (υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr  ότι η φωτοτυπία  είναι ακριβές αντίγραφο από  το πρωτότυπο πτυχίο) (ή πτυχίο αγγλόφωνου ή γαλλόφωνου Πανεπιστημίου).
 8. Πρόσθετα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών πέραν αυτού που καταθέτουν για την πιστοποίηση της επάρκειας Αγγλικής ή Γαλλικής. 
 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
 10. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές, για τις οποίες υποβάλλεται τίτλος σπουδών     (φωτοτυπία)  
 11. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΜΜΕ.
 12. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 
 13. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό έργο ή την επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η/ο υποψήφια/ος.

και β) σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

 1. Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχει εκπονηθεί για την απόκτηση του υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών.
 2. Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από την/τον υποψήφια/ο, με σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω  δικαιολογητικά  επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί από τους/τις υποψηφίους να συνθέσουν ένα σύντομο γραπτό κείμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητά τους στον γραπτό λόγο. Αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται εγκαίρως για την ημέρα και την ώρα της προσέλευσής τους στη γραπτή εξέταση. Το κείμενο δεν θα προϋποθέτει γνώση ειδικής βιβλιογραφίας, καλό είναι όμως, τόσο για τη σύνθεση του κειμένου όσο και για τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/ες να έχουν διαβάσει το βιβλίο του Robert Stam, Εισαγωγή στη θεωρία του Κινηματογράφου και να είναι σε θέση να το συζητήσουν.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης ή/και του γραπτού κειμένου.

VΙ. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης τους στο ΠΜΣ. Το ποσό των τελών για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Προκήρυξη 
Αίτηση
Πρότυπο Βιογραφικό


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο