Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (2022-2023)

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ύστερα από φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων.

Στο ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Α. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η Μαΐου έως την 15η Ιουνίου 2022, ενώ οι συνεντεύξεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη του Ιουνίου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Πτυχίο ανώτατης σχολής

  • Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συμπεριλάβουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου κατά τη κατάθεση, θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας βεβαίωση κατάθεσης στον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αν κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προπτυχιακές σπουδές, αλλά προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την εγγραφή στο ΠΜΣ, θα πρέπει αντί του πτυχίου να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρονται (α) ο μέσος όρος βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης, (β) ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των σπουδών και (γ) ότι θα κατατεθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ.

2. Αναλυτική βαθμολογία

  • Η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη και να αναφέρεται ο Μέσος Όρος. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο υποψήφιος δηλώνει τον Μέσο Όρο του στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και στην ηλεκτρονική αίτηση.

3. Υπόμνημα

  • Στο υπόμνημα, έκτασης μέχρι χίλιες (1.000) λέξεις, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/ια επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα.

4. Βιογραφικό σημείωμα

  • Να περιλαμβάνει φωτογραφία.

5. Δείγμα επιστημονικής εργασίας

  • που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος, άρθρο δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό, πτυχιακή εργασία, κ.τ.λ.

6. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας

  • Το επίπεδο γνώσης που απαιτείται για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και η αντιστοίχιση του κατεχόμενου τίτλου και του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται με ευθύνη του/της υποψηφίου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν το δίπλωμα που απαιτείται αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στην εξέτασή τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόσον φτάσουν σε αυτό το στάδιο της επιλογής.

7. Αστυνομική Ταυτότητα

  • Αμφότερες όψεις.

8. Λοιπά δικαιολογητικά

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών 1-8: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση υπό τη μορφή  ΕΝΟΣ (1) ενιαίου αρχείου, μορφής pdf και ΜΟΝΟ, με όνομα αρχείου το όνομα και το επώνυμο του/της υποψηφίου/φίας με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες, χωρισμένα από κάτω παύλα (π.χ. ONOMA_EPONYMO.pdf). Η σειρά των δικαιολογητικών στο αρχείο θα πρέπει να είναι η παραπάνω.

9. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

  • Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στο Π.Μ.Σ., κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

Τρόπος υποβολής συστατικών επιστολών: Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ (info_pss@pspa.uoa.gr) ως επισυναπτόμενο αρχείο, μορφής pdf και ΜΟΝΟ, με όνομα αρχείου το όνομα και το επώνυμο του/της υποψηφίου/φίας με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες, χωρισμένα από κάτω παύλα (π.χ. ONOMA_EPONYMO.pdf), από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, αλλιώς να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και να αποστέλλονται ως σκαναρισμένα αρχεία.

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Αίτηση

Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση βεβαιωθείτε πως έχετε συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχετε έτοιμο το ηλεκτρονικό αρχείο που θα υποβάλετε, όπως ορίζεται παραπάνω. 

Β. Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1. Έλεγχος και αξιολόγηση ψηφιακού φακέλου υποψηφιότητας

Κατά το πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους ψηφιακούς φακέλους τους και επιλέγει εκείνες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ακολούθως αναρτώνται στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ τα ονόματα όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρώτο στάδιο.

2. Συνέντευξη

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εκείνων που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο στάδιο. Οι συνεντεύξεις διενεργούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους σε σχέση με το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

Αποκλειστική πηγή ενημέρωσης για τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων είναι η ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η ευθύνη για την ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων βαρύνει αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/ια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και η γραμματεία του ΠΜΣ δε φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που υποψήφιος/ια δεν προσέλθει στη συνέντευξη λόγω μη ενημέρωσης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών, τον οποίο εισηγείται στην Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία καταρτίζει τον Πίνακα των Επιτυχόντων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Γ. Διαδικασία Αποδοχής της Προσφερόμενης Θέσης & Εγγραφή στο Πρόγραμμα

Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΠΜΣ τη φόρμα αποδοχής της προσφερόμενης θέσης, όπως αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την ανάρτηση του Πίνακα των Επιτυχόντων. Η μη έγκαιρη αποστολή της φόρμας ισοδυναμεί με άρνηση της προσφερόμενης θέσης.

Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πίνακα των Επιτυχόντων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Δ. Δίδακτρα

Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Προγράμματος κάθε φοιτητής/τρια καταβάλλει το ποσό των 440 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Ανάλογα με τους πόρους του Προγράμματος προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, η οποία συνδυάζεται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο