Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο (2023-2024)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Πολιτική Δικονομία & Εργατικό Δίκαιο - Civil Procedure & Labour Law», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3850/6.9.2018) και τον νέο Κανονισμό (που έχει εγκριθεί και αναμένεται το ΦΕΚ) και προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής:

Αντικείμενο - σκοπός

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας και του Εργατικού Δίκαιου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Δικονομία & Εργατικό Δίκαιο» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:
α) Πολιτική Δικονομία (Civil Procedure)
β) Εργατικό Δίκαιο (Labour Law) Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και β) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μαθήματα ή μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ή συμπεριλαμβάνεται στα μητρώα των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ.
β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

 • Δικαίωμα υποβολής έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2022 – 2023).
 • Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει σχετική δήλωση (βλ. απαιτούμενα δικαιολογητικά). Η εξέταση αυτή διενεργείται από τριμελή επιτροπή -μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων - αξιολογήσεωνεπί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» (και όχι με αριθμητικό βαθμό).

Κριτήρια επιλογής

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε γραπτή αξιολόγηση, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.

Συνδρομή φοιτητών – Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση κατά την εγγραφή τους και η δεύτερη κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση. Επιπροσθέτως γίνονται δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

O κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο ειδικεύσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να αποστείλουν δύο πλήρεις αιτήσεις, με τα απαιτούμενα για κάθε ειδίκευση δικαιολογητικά.

Στην κάθε αίτηση δηλώνεται η πρώτη και η δεύτερη επιλογή ειδίκευσης.

Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνον στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή.

Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής.

Η υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: app.law.uoa.gr/wordpress από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο : «Παρακαλώ, να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή».

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf , χωρίς επικύρωση):

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής)
 2. Αντίγραφο πτυχίου Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι ‘λίαν καλώς’ και έως τις 8.9.2023 θα προσκομίσω στη Γραμματεία Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών (με βαθμό πτυχίου)»
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Αντίγραφο -σχετικού με την ειδίκευση- μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (εφόσον υφίσταται)
 6. Πιστοποιητικό/ πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 31.8.2023 πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης»
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Αστυνομική Ταυτότητα (2 όψεις)
 9. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς)

Προκήρυξη 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο