Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νεοελληνική Φιλολογία - "Κοραής" (2024-2025)

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: Από τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΚΟΡΑΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2922 (ΦΕΚ Α΄ 141) και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «ΚΟΡΑΗΣ» (ΦΕΚ τ.Β’ 4285/2023 ).

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature).

Στο ΠΜΣ «Κοραής» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:

 1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 3. Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 5. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
 6. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο «Ιουνίου - Ιουλίου 2024».

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίσει, ιδίως σε υποψήφιους των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6 εάν επιτύχουν, να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την ΣΕ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Το ΠΜΣ «Κοραής» θα δεχθεί δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Η διάρκεια φοίτησης έχει ορισθεί σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση, επιτυχή εξέταση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.ίριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου), τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημείωση: Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με την παρ. 9.5 του άρ. 9 του Κανονισμού, (τεύχος Β’ 392/30.01.2023).

Επίσης, οι υπότροφοι του ΙΚΥ και οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους εισάγονται χωρίς εξετάσεις. Οι ισοβαθμούντες γίνονται δεκτοί σε ποσοστό έως 10% επί του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις επόμενες σε επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αγγλικά (επίπεδο Advanced) ή Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) ή Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) ή Ιταλικά (επίπεδο CELI 4) ή Ισπανικά (επίπεδο C1 DELE) ή Ρωσικά (επίπεδο Γ1). Εναλλακτικά, να γνωρίζουν απαραίτητα την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 και επιπλέον μία από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης: Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά ή Ρωσικά.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Αντίγραφα επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών, εάν υπάρχουν.
 8. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 10. Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του ΕΚΠΑ ή Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 11. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-protocol.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: Από τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου), την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024 σε τρία (3) μαθήματα.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΠΜΣ «ΚΟΡΑΗΣ» (κ. Μποϊντά: e-mail: pbointa@phil.uoa.gr, τηλ. 210 7277386).

Προκήρυξη

Δείτε την εξεταστέα ύλη εδώ

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο