Economic Strategy
Food Law - Auth
Analytics Pedis
AUTH - Department of Journalism

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (2020-2021)

Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: έως 05/07/2020

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση και επιμόρφωση επαγγελματιών. Το φάσμα των μαθημάτων έχει μεγάλο εύρος και έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κτλ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
i. η ειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς,
ii. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
iii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.400€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Ως το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας απαλλαγής της 3ης & 4ης δόσης των διδάκτρων σε δύο φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα Α' και Β' εξάμηνο.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής1 . Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που ΔΕΝ έλαβαν πρόσφατα πτυχίο από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Όσοι γίνουν δεκτοί, σε συνάρτηση και με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει, ενδέχεται να πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι είκοσι πέντε (25). Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/ict.

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (κτίριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2107275192, 2107275173, 2107275154, e-mail: secret@di.uoa.gr

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 06/06/2020 έως 05/07/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/07/2020
Έναρξη Μαθημάτων 01/10/2020

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 06/06/2020 έως 05/07/2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

  • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF)
  • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο(αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚΤεύχοςΑΣΕΠ 26/14- 09-2018, Παράρτημα Β)
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

Προαιρετικά δικαιολογητικά

  • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
  • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα