Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πληροφορική (2023-2024)

Παράταση Προθεσμίας: 3/5/2023 - 6/6/2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχεται αιτήσεις στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 για σπουδές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική» στις εξής ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

 • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
 • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
 • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Πληροφορικής, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις,
 • η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Πληροφορικής,
 • η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.400€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 86, Ν. 4957/22) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Για τους υπόλοιπους φοιτητές, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων με την υποχρέωση να προσφέρουν έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος (διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων και διόρθωση ασκήσεων). Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας απαλλαγής της 3ης & 4ης δόσης των διδάκτρων σε δύο φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα Α' και Β' εξάμηνο.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ1 ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται, σε συνάρτηση και με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει, να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Το ΠΜΣ «Πληροφορική» δέχεται έως πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/cs

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλ. 2107275192, 2107275301, e-mail: secretpm@di.uoa.gr)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 3/5/2023 - 6/6/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: έως 30/6/2023
Έναρξη Μαθημάτων: 02/10/2023

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται 03/05/2023 έως 06/06/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf)
 4. Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 594/07.02.2023)
 6. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 1. Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου είτε με Ανοικτή συστατική: (υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μορφή pdf αρχείου) είτε με Κλειστή συστατική: (αποστέλλεται από τον συντάκτη της στο email της Γραμματείας του Τμήματος secret@di.uoa.gr με ημερομηνία παραλαβής το πολύ έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κατευθείαν από τους συντείνοντες)
 2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
 3. Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχερώσεις τους για το πτυχίο Α' κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

Παράταση Προθεσμίας
  


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο