Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ορθόδοξη Θεολογία (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 1–30 Οκτωβρίου 2024

Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ορθόδοξης Θεολογίας» με τέσσερεις Ειδικεύσεις: 

1. «Βιβλικών Σπουδών», 

2. «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών - Χριστιανικής Αρχαιολογίας», 

3. «Συστηματικής Θεολογίας» και 

4. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή».

Το ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» δέχεται σαράντα οκτώ (48) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ειδίκευση.
Η τροποποίηση του κανονισμού του ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Στο ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το «ΠΜΣ Ορθόδοξης Θεολογίας» δεν προβλέπει δίδακτρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://eprotocol.uoa.gr/


Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η Ειδίκευση, που επιλέγει ο υποψήφιος και η κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κρίνεται υποχρεωτική:
(α) Η βεβαίωση Ελληνομάθειας (όταν οι φοιτητές είναι αλλοδαποί), η οποία χορηγείται από τα Διδασκαλεία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους υποτρόφους.

(β) η κατάθεση του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Αν το ίδρυμα της αλλοδαπής ανήκει στον κατάλογο ιδρυμάτων του άρθρου 307, του Νόμου 4957/2022, τότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι- η μετάφραση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών να προέρχεται από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ) η θεώρηση των τίτλων τους για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης να φέρει τη σφραγίδα «APOSTILE» [Νόμος 1497/1984 (Α ́188)]. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές και

(δ) Για τους αλλοδαπούς ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ οι οποίοι απαλλάσσονται από την διαδικασία των εξετάσεων, κρίνεται υποχρεωτική η παρουσία τους στην Συνέντευξη.

Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ εκτός τις Θεολογίας γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν, προ της συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ., επιτυχή δοκιμασία στα κατωτέρω τέσσερα (4) μαθήματα κορμού του Τμήματος Θεολογίας: (α) Εισαγωγή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, (β) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, (γ) Πατρολογία και (δ) Δογματική. Η βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10) χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους στις γραπτές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 1–30 Οκτωβρίου 2024 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μίας ειδίκευσης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • α) Προσόντα που αποτελούν προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας:
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον «λίαν καλώς».
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.
 • β) Προσόντα που μοριοδοτούνται

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων που μοριοδοτούνται ανέρχεται στις εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου, ο οποίος μοριοδοτείται ως εξής: Ο βαθμός πτυχίου Χ 2μονάδες με μέγιστο 20 (π.χ. 6,5Χ2=13 μονάδες)
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2: 2 μονάδες έκαστη με μέγιστο 4 μονάδες
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ1: 3 μονάδες έκαστη με μέγιστο 6 μονάδες
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2: 4 μονάδες έκαστη με μέγιστο 8 μονάδες
 • Δεύτερο Πτυχίο πρώτου κύκλου: 5 μονάδες με μέγιστο 5 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος: 5 μονάδες με μέγιστο 5
 • Διδακτορικό: 10 μονάδες με μέγιστο 10
 • ECDL: 5 μονάδες
 • Επιμόρφωση από φορέα Δημοσίου ή Πανεπιστημίου σχετική με το αντικείμενο ειδίκευσης: 0,1 ανά μήνα επιμόρφωση με μέγιστο 2 μονάδες
 • Επιστημονικό-συγγραφικό έργο σε περιοδικά ή εκδόσεις με διπλή ανώνυμη κρίση: 2,5 μονάδες ανά άρθρο με μέγιστο 5 μονάδες
 • Προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών της Σ.Ε. και του προτεινόμενου Επιβλέποντος: 30 μονάδες.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

 • α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
 • β) η ικανότητα έκφρασης, κατανόησης και επικοινωνίας: δέκα (10) μονάδες και
 • γ) Οι θεολογικές γνώσεις και δεξιότητες του/της υποψηφίου/ας σε θέματα που άπτονται της ειδίκευσης ειδίκευσης που επέλεξε και συνδέονται με το ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία»: δεκαπέντε (15) μονάδες.

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία» δεν προϋποθέτει γραπτή ή προφορική εξέταση συγκεκριμένης ύλης, ωστόσο, κατά τη συνέντευξη, λαμβάνεται υπ’ όψη η θεολογική συγκρότηση και οι θεολογικές γνώσεις των υποψηφίων. Γραπτές εξετάσεις προβλέπονται μόνον για όσους δεν είναι κάτοχοι θεολογικού πτυχίου ΑΕΙ και υποχρεούνται να εξεταστούν,στην πρώτη φάση,στα μαθήματα που αναγράφονται κατωτέρω, ώστε μετά από επιτυχή εξέταση να δικαιούνται συμμετοχής στην προφορική συνέντευξη για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με το νέο ακαδημαϊκό έτος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ειδίκευση «Βιβλικών Σπουδών»

α) Παλαιά Διαθήκη β) Καινή Διαθήκη, γ) Ιστορία Εποχής της ΚΔ - Ιουδαϊσμός

Ειδίκευση «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών –Χριστιανικής Αρχαιολογίας»

α) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, β) Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, γ) Ιστορία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Σλαβικών Εκκλησιών, δ) Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, ε) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, στ) Κανονικό Δίκαιο (Παράδοση και Θεολογία), ζ) Ιστορία Θρησκευμάτων, η) Ιστορία της Λατρείας, θ) Πατρολογία (Ελληνική, Λατινική και Συριακή) και ι) Εκκλησιαστική Γραμματεία.

Ειδίκευση «Συστηματικής Θεολογίας»

α) Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική, β) Δογματική, γ) Ηθική, δ) Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία, ε) Οικουμενική Κίνηση (Ιστορία και Θεολογία).

Ειδίκευση «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή»

Χριστιανική Αγωγή και Θρησκευτική Εκπαίδευση

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

α) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη

- Αθανάσιος Χαστούπης, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (στην δημοτική), Αθήνα, 2017, σσ. 25-173, 244-304.
-Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη: Ostracon 2016, σσ. 133-349.

β) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία

Θα εξεταστούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Βασικά στάδια τις εξέλιξης του πολιτεύματος τις πρώτης Εκκλησίας (απόστολοι, προφήτες, πέρασμα στο θεσμό του επισκόπου κ.λπ.)
  • Μοναρχιανικές έριδες 2ου- 3ου αιώνα
  • Άρειος και Α ́ Οικουμενική Σύνοδος
  • Β ́ΟικουμενικήΣύνοδος
  • Το Χριστολογικό πρόβλημα και η Γ ́ Οικουμενική Σύνοδος
  • Χριστολογικό πρόβλημα μέχρι και την Δ ́ Οικουμενική Σύνοδο
  • Η οργάνωση τις Εκκλησίας από την Α ́ έως την Δ ́ Οικουμενική Σύνοδο (μητροπολιτικό σύστημα, Πενταρχία)
  • Η πολιτική του Ιουστινιανού και η Ε ́ Οικουμενική Σύνοδος
  • Μονοθελητισμός-Μονοενεργητισμός και ΣΤ ́ Οικουμενική Σύνοδος
  • Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος
  • Οι δύο φάσεις τις Εικονομαχίας μέχρι το 843
  • Γεγονότα της πατριαρχείας Φωτίου
  • Τα κατά το Μέγα Σχίσμα (Ανατολής και Δύσεως) του 1054. Περιστατικά, αίτια, αφορμές, σημασία.
  • Γένεση και λειτουργία του θεσμού τις Ενδημούσας Συνόδου
  • Τα αίτια (γένεση του φαινομένου), τα βασικά γεγονότα και τα αποτελέσματα των σταυροφοριών.
 • Η ησυχαστική έριδα – αντικείμενο, πρωταγωνιστές, βασικά γεγονότα και σύνοδοι 
 • Σχέσεις με τη Δύση από το 1054 έως τις 1453 (βασικά Σύνοδος Φερράρας- Φλωρεντίας – σύγκληση, συζητήσεις, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις)
  • Έριδα περί περιβολής (αίτια, αντικείμενο, πρωταγωνιστές, επίλυση, συνέπειες)
  • Η ανάπτυξη τις σχολαστικής μεθόδου (θεματική, τεχνική, θεσμοί, πρόσωπα).

Για μελέτη προσφέρονται όλα τα εγχειρίδια Εκκλησιαστικής Ιστορίας στην ελληνική, π.χ.

 • Βλ. Ιω. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία τ. Α ́-Β ́, Αθήναι 2002
 • Β. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήναι 1998.
 • Ιω. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία τ. 1-2, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005
 • Δ. Μόσχου, Συνοπτική ιστορία τις Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Α ́-Β ́, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2013 &2014
 • Ή και ξενόγλωσσα.

Ο/Η εξεταζόμενος/η ΔΕΝ θα αποστηθίζει, αλλά αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • συμπυκνώνει βασικά γεγονότα η/και θεολογικές απόψεις ξεχωρίζοντας το κύριο από το επουσιώδες
 • να διατυπώνει ολοκληρωμένες κρίσεις για γεγονότα και θεολογικές αντιλήψεις
 • να τεκμηριώνει τις απόψεις του με μια σχετική βιβλιογραφική γνώση
 • να μπορεί κατά περίπτωση να αξιολογήσει κάποιες πηγές

γ) Δογματική

ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
Νικολάου Ματσούκα, Οικουμενική Θεολογία,εκδ. Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη 2016 (ολόκληρο).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, τόμος ΙΙ,’Ανθρωπος και συνάνθρωπος - υπαρξιακές και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές,εκδ. Κυριακίδη , Θεσσαλονίκη 2016 (ολόκληρο)2.

Δ) Πατρολογία

Στ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία, τόμος Β ́, σελ. 263-628.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Θεολογίας (*)
Καθ. Δημήτριος Ν. Μόσχος

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο