Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μουσειακές Σπουδές (2019-2020)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές». Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εφόσον έχουν γίνει, ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, π.χ. από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τα οποία απένειμαν τους Τίτλους)
  • Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών (Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον έχουν γίνει)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
  • Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
  • Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο, που θα συνοδεύουν την αίτηση. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
  • Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ανακοινώσεις (έως 2), δημοσιεύσεις (έως 2), βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεκτιμάται θετικά

Οι Πτυχιούχοι ιδρυμάτων αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ.7 του ν.4485/2017.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται και έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές υπηρεσίες και έγγραφα της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, αφού πρώτα έχουν επικυρωθεί. Τα φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή.

Τα οκτώ πρώτα δικαιολογητικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε αιτούντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ενισχύουν την υποψηφιότητα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατίθεται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται έπειτα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα:

Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»

Β) Σε 1 από τους παρακάτω 5 κύκλους επιστημών.

Ο υποψήφιος επιλέγει το μάθημα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο.

1. Ιστορία και Αρχαιολογία

2. Οικονομικές Επιστήμες

3. Φυσιογραφικές Επιστήμες και Επιστήμες της Γης

4. Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

5. Παιδαγωγικά

Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε (5) σε καθένα από τα μαθήματα. Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη καθώς και για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, λαμβάνονται από τον ιστοχώρο του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr.

2) Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα που θα εξεταστεί, θα κληθεί στη Γ’ και τελευταία φάση της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.

3) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται για το Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνο στα 700 ευρώ ανά εξάμηνο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 8/10/2019 έως και 7/11/2019 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», Νέο Κτίριο Μαθηματικού (εξωτερική είσοδος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 (Ημέρες: Δευτέρα-Πέμπτη 11.30-15.30) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές», Νέο Κτίριο Μαθηματικού, Ισόγειο (εξωτ. είσοδος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, Αθήνα (Να αναγράφεται: Φάκελος υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές).

Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ εάν εστάλη ταχυδρομικώς.

Οι γραπτές εξετάσεις στα 2 μαθήματα θα διεξαχθούν στις 28/11/2019 Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί στις 13/12/2019

Τα αποτελέσματα σε κάθε φάση αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και στον ιστοχώρο του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2107276499, 2107276465 (Ημέρες: Δευτέρα-Πέμπτη, ώρες: 11.30-15.30) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση museum-studies@arch.uoa.gr.

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Καθηγήτρια Χαρίκλεια Ντρίνια 

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα αρχεία που επισυνάπτονται:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και τη λειτουργία του προγράμματος θα βρείτε εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα