Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μουσειακές Σπουδές (2022-2023)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές». Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εφόσον έχουν γίνει, ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, π.χ. από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τα οποία απένειμαν τους Τίτλους)
4. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών (Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον έχουν γίνει)
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
6. Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
7. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν αποσταλεί από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: museum-studies@arch.uoa.gr έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
9. Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ανακοινώσεις (έως 2), δημοσιεύσεις (έως 2), βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή
10. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεκτιμάται θετικά.

Οι Πτυχιούχοι ιδρυμάτων αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ.7 του ν.4485/2017.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται και έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές υπηρεσίες και έγγραφα της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, αφού πρώτα έχουν επικυρωθεί. Τα φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή.

Τα οκτώ πρώτα δικαιολογητικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε αιτούντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ενισχύουν την υποψηφιότητα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται έπειτα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 20.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα:
Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»
Β) Σε 1 από τους παρακάτω 5 κύκλους επιστημών. Ο υποψήφιος επιλέγει το μάθημα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο.
1. Ιστορία και Αρχαιολογία
2. Οικονομικές Επιστήμες
3. Φυσιογραφικές Επιστήμες και Επιστήμες της Γης
4. Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
5. Παιδαγωγικά
Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε (5) σε καθένα από τα μαθήματα. Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη καθώς και για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, λαμβάνονται από τον ιστοχώρο του Προγράμματος: museum-studies.uoa.gr/.

2) Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα που θα εξεταστεί, θα κληθεί στη Γ’ και τελευταία φάση της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.

3) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται για το Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνο στα 700 ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ευκρινώς σκαναρισμένα (αρχεία pdf, jpg ή tiff) από 7/11/2022 έως 30/11/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: museum-studies@arch.uoa.gr (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: Φάκελος υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές).

Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι γραπτές εξετάσεις στα 2 μαθήματα θα διεξαχθούν στις 19/12/2022

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί στις 16/1/2023

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος: museum-studies.uoa.gr/.

Τα αποτελέσματα σε κάθε φάση αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και στον ιστοχώρο του Προγράμματος: museum-studies.uoa.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2107276499, 2107276465 (Ημέρες: Δευτέρα-Τετάρτη, ώρες: 12.30-15.30) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση museum-studies@arch.uoa.gr

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3. ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022 - 2023


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο