Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (2024-2025)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 10/6/2024 (ανακοίνωση)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» στις εξής ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

 • Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering)
 • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing)
 • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 1. η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις,
 2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
 3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.400€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 86, Ν. 4957/22) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Για τους υπόλοιπους φοιτητές, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων με την υποχρέωση να προσφέρουν έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος (διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων και διόρθωση ασκήσεων). Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας, απαλλαγής από την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης, σε τρεις φοιτητές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α’ και Β ’εξάμηνο.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα/Σχολές Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής ή συναφών προς αυτά Τμημάτων/Σχολών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται, σε συνάρτηση και με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει, να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Το ΠΜΣ «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» δέχεται έως πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/eng.

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (στα τηλ. 2107275192, 2107275301, e-mail: secretpm@di.uoa.gr)

 • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 13/05/2024 - 10/06/2024
 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/7/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων 01/10/2024

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 13/5/2024 έως 10/6/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 1. Aίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf)
 3. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf)
 4. Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αυστηρά μόνο ένα αρχείο pdf). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 594/07.02.2023)
 6. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου είτε με Ανοικτή συστατική: (υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μορφή pdf αρχείου) είτε με Κλειστή συστατική: (αποστέλλεται από τον συντάκτη της στο email της Γραμματείας του Τμήματος secret@di.uoa.gr με Θέμα «Συστατική Επιστολή Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου» και ημερομηνία παραλαβής το πολύ έως την λήξη της προθεσμίας )
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
 • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.​

Προκήρυξη​​​​​​ | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο