Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση (2023-2024)

Παράταση Υποβολών έως 19/09/2023 (Ανακοίνωση)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (“Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education”), το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. [ΦΕΚ Ίδρυσης: 3789/14.10.2019/Β’, Κανονισμός Σπουδών: Έγκριση με απόφαση Συγκλήτου / 12η συνεδρία / 06.07.2023 του ΕΚΠΑ, ΦΕΚ Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: 246/03.02.2020/Β΄] προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (έναρξη χειμερινό εξάμηνο).

Απονεμόμενος τίτλος

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμεται στους αποφοίτους Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Science in Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού ΠΜΣ απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) με ισότιμη αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Εισακτέοι

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί/ές οι υποψήφιοι/ες ως υπεράριθμοι, μέχρι 10% επί του ανώτατου αριθμού εισακτέων, στην ίδια θέση της τελικής κατάταξης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες, οι οποίοι θα αξιολογηθούν και εάν επιτύχουν, θα μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ, υπό τον όρο ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών, πριν από τη λήξη των εγγραφών στο ΔΠΜΣ και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Σε ποιους απευθύνεται το ΔΠΜΣ:

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής,) όπως π.χ. σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε ιατρούς, βιολόγους, σε στελέχη της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας, της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε νομικούς, σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμών και οργανώσεων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων (κοινωνικοπαιδαγωγικών, εκπαιδευτικής πολιτικής, κ.ά.) παρεμβάσεων και δράσεων και γενικά σε όσους επιστήμονες – ερευνητές επιθυμούν να αποκτήσουν: α) επιστημονική εξειδίκευση σε ζητήματα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και εκπαίδευση στην αξιοποίηση των διεπιστημονικών διασυνδέσεων των συγκεκριμένων επιστημών με άλλες επιστήμες και επιστημονικά πεδία, ώστε να είναι ικανοί να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης σε διάφορα πεδία και σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπου και β) την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού, αξιοποιώντας τον πολυδύναμο ρόλο του και τις πολλαπλές του δυνατότητες, σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στη διαδικασία επιλογής

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) είναι οι ακόλουθες:

α. Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων όλων των Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται, όταν: α) ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού· β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής· γ) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.
γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. (αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής). Η επαρκής γνώση (σε επίπεδο Β2) της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: (βλ. εδώ, σελ. 5-6)

Απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά

Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα κατωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά:

1. Το έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (www.snspe.primedu.uoa.gr) και στην αντίστοιχη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΔΕ, Ιατρικής και Βιολογίας του ΕΚΠΑ).
2. Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS [τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ (οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν την αναφερόμενη φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (www.snspe.primedu.uoa.gr) και στην αντίστοιχη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΔΕ, Ιατρικής και Βιολογίας του ΕΚΠΑ)].
3. Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement) υποψηφίου/φίας [ενδεικτικοί άξονες: επαγγελματικό και επιστημονικό υπόβαθρο, ερευνητικά ενδιαφέροντα, κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ, προσδοκίες από το ΔΠΜΣ, επαγγελματικά σχέδια και στόχοι, σημαντικά στοιχεία της ζωής του/της που επιθυμεί να αναφέρει, κ.ά. [Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (www.snspe.primedu.uoa.gr) στις Ερωτήσεις].
4. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
6. Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/φίας.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/φίας όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας (με την Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση των απαραίτητων εντύπων και δικαιολογητικών).

[Για τους/ις φοιτητές/ριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:
Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:
- το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ,
- ο/η φοιτητής/ρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.]

Β) Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (εάν υπάρχουν)

  • Άλλα πτυχία Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
  • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον αυτού της απαιτούμενης πιο πάνω γλώσσας (Β2), χώρας της Ε.Ε. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
  • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν έχει πραγματοποιηθεί.
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
  • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ, της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ).
  • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων μόνο αν είναι τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του/της υποψηφίου/φίας.

Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. [ΦΕΚ Ίδρυσης 3789/14.10.2019/Β’ και Κανονισμό Σπουδών (Έγκριση με απόφαση Συγκλήτου /12η συνεδρία / 06.07.2023 του ΕΚΠΑ), τα οποία επισυνάπτονται] καλούνται να υποβάλουν (όχι ταχυδρομικά) στο διάστημα: 07/07/2023 - 19/09/2023 φάκελο υποψηφιότητας, με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού αποστείλουν, μέσω eprotocol, τον φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει, υποχρεωτικά, να στείλουν αυτόν τον φάκελο υποψηφιότητας ολόκληρο και στο email: msc-snspe@primedu.uoa.gr του ΔΠΜΣ.

Αυτή η ηλεκτρονική αποστολή στο ως άνω email του φακέλου υποψηφιότητας είναι υποχρεωτική διαδικασία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική υποβολή (μέσω taxisnet και eprotocol) του φακέλου υποψηφιότητας, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Αίτηση Συμμετοχής


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο