ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση εργαστήρια, σεμινάρια, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών (τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα), καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εκπονείται κατά το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, χωρίς απαραιτήτως να ολοκληρώνεται μέσα σε αυτό).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέγιστο 35%, παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), δέκα (10) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 ECTS και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων ενενήντα (90) ECTS (12X7,5 ECTS). Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS (γενικό σύνολο 120 ECTS). Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα (στο σύνολο του μαθήματος ή μέρους αυτού).

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών θα ρυθμίζεται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα