International Hellenic University

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κλινική Ψυχολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2020.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή κατ’ ανώτατο είκοσι (20) φοιτητών/τριών (ΦΕΚ 796 τ. Β/6-5-2015). Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr.

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) Για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απονεμόμενοι τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Ψυχολογία. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Υποψηφιότητες

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 23/4/2017 έως και 24/5/2017 στο Τμήμα Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κυψέλη 544 ) από 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. καθημερινά τις εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277848 (κ. Χρήστος Μπαλίκος).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 24η Μαΐου 2017 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών κυψέλη 544 (υπόψη κ. Χ. Μπαλίκου) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν: 1. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (από τον κ. Χ. Μπαλίκο κυψέλη 544) ή από την ιστοσελίδα: www.psych.uoa.gr .

2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

6. Αντίγραφο κατοχής ξένης γλώσσας.

7. Για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.

8. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν).

9. Βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

10. Δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα

11. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτή την προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας σε τρία στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική, Ψυχολογία της προσωπικότητας, Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία). Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα τρία μαθήματα στο προηγούμενο στάδιο, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική τους συγκρότηση και η επιστημονική τους επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις, 31.5.2017, 2.6.2017 και 7.6.2017.

Τετάρτη, 31.5.2017, Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική

Παρασκευή, 2.6.2017, Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία της Προσωπικότητας

Τετάρτη, 7.6.2017, Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

Ύλη εξετάσεων 1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική

Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας: Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος. Ερευνητικές στρατηγικές (περιγραφική, συναφειακή, ex-post facto, πειραματική), επίδραση τρίτων μεταβλητών και έλεγχός τους σε κάθε ερευνητική στρατηγική. Μέθοδοι αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερευνητικών μετρήσεων. Στατιστική: Δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, συνάφεια κατά Pearson, κατά Spearman και, δείκτες συνάφειας Φ & C. Γενικές αρχές και πορεία ελέγχου στατιστικών επαγωγών (δειγματοληπτικές κατανομές & τυπικά σφάλματα μέτρησης, στατιστικές υποθέσεις, στατιστικά κριτήρια, εκτίμηση σημείου & διαστήματος, στατιστική σημαντικότητα & στατιστικά σφάλματα). Συγκρίσεις μέσων όρων δύο ομάδων (ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα). Παραγοντικά σχέδια ανάλυσης διακύμανσης (μονοπαραγοντικός και διπαραγοντικός σχεδιασμός σύγκρισης μεταξύ ομάδων, μονοπαραγοντική σύγκριση εξαρτημένων δειγμάτων).

2. Ψυχολογία της προσωπικότητας

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: Ορισμός της προσωπικότητας. Δομή της προσωπικότητας και διεργασίες. Η φύση της θεωρίας της προσωπικότητας. Κοινωνικογνωστική Θεωρία, Φαινομενολογική Θεωρία, Θεωρίες των Γνωρισμάτων, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων. Θέματα που έχουν απασχολήσει τους ψυχολόγους της προσωπικότητας (πχ. διαμάχη ατόμου και περιστάσεων). Η σχέση της προσωπικότητας με άλλους τομείς της ψυχολογικής λειτουργίας (πχ. με νοημοσύνη και σωματική υγεία). Βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις για τη δομή, τα κίνητρα της προσωπικότητας και τις ατομικές διαφορές στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέπτονται. Θεωρίες ως προς τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διαχρονική και διαπεριστασιακή συνοχή και συνέχεια της συμπεριφοράς. Θέματα ειδικά όπως, η σχέση προσωπικότητας και νοημοσύνης, καθώς και η σχέση προσωπικότητας και σωματικής υγείας. Αλληλεπίδραση ατόμου-περιστάσεων. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Εαυτός και προσωπική υαυτότητα.

3. Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

Κλινική Ψυχολογία: Ιστορική επισκόπηση. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία- Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη φυσιολογική και αποκλίνουσα ανάπτυξη, αιτιολογία σχετικά με την ψυχοπαθολογία και παρέμβαση. Εκπαίδευση κλινικών ψυχολόγων. Επαγγελματικές δραστηριότητες και χώροι εργασίας. Δεοντολογία. Ψυχοπαθολογία: Ιστορική αναδρομή της Ψυχοπαθολογίας. Σύγχρονες Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοπαθολογία (Βιολογική-Νεύρο-Επιστημονικήή, Ψυχαναλυτική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή, Κοινωνικό-πολιτισμική, Οικογενειακή-Συστημική). Αγχώδεις Διαταραχές. Σωματόμορφες Διαταραχές. Αποσυνδετικές Διαταραχές. Διαταραχές Προσωπικότητας. Ψυχώσεις. Διαταραχές Διάθεσης. Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Διαταραχές Συνδεόμενες με Χρήση Ουσιών. Ψυχοσωματικές Διαταραχές. Σεξουαλικές Διαταραχές. Έρευνα.

Δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

Υποχρεώσεις των φοιτητών - Δίδακτρα

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία, συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το ποσό των δαπανών καταβάλλοντας ποσό των 3250€ ετησίως (1625€ για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου). Θα χορηγηθούν και τρεις υποτροφίες.

Η Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Κλινικής Ψυχολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Χριστοπούλου


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα