Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κλινική Ψυχολογία (2019-2020)

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών (ΦΕΚ 4569 τ. Β/18-10-2018).

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ εδώ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) Για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Ψυχολογία.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Υποψηφιότητες

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 29/3/2019 έως και 23/4/2019 στο Τμήμα Ψυχολογίας και συγκεκριμένα στην γραμματεία του τμήματος Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  καθημερινά από 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. (γραφείο 533). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277965 (κα. Χριστίνα Βακαρτζή).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά, ΜΟΝΟ με εταιρεία ταχυμεταφορών-courier (τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα), τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που έχουν αναφερθεί, και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 23η Απριλίου 2019 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, γραφείο 533 (υπόψη κα. Χριστίνα Βακαρτζή) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
 6. Αντίγραφο κατοχής ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.
 7. Για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
 8. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 10. Δύο συστατικές επιστολές, από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίου. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα
 11. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας, ότι τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα του πρωτοτύπου, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα εδώ.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας σε τρία στάδια:

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική, Ψυχολογία της προσωπικότητας).

Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα τρία μαθήματα στο προηγούμενο στάδιο, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις, 27.5.2019, 29.5.2019 και 31.5.2019.

Δευτέρα,  27.5.2019,    Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

Τετάρτη,  29.5.2019,   Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

Παρασκευή,  31.5.2019,   Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Ψυχολογία της Προσωπικότητας

Ύλη εξετάσεων

 1. Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

Κλινική Ψυχολογία: Ιστορική επισκόπηση. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία- Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη φυσιολογική και αποκλίνουσα ανάπτυξη, αιτιολογία σχετικά με την ψυχοπαθολογία και παρέμβαση. Εκπαίδευση κλινικών ψυχολόγων. Επαγγελματικές δραστηριότητες και χώροι εργασίας. Δεοντολογία.

Ψυχοπαθολογία: Ιστορική αναδρομή της Ψυχοπαθολογίας. Σύγχρονες Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοπαθολογία (Βιολογική-Νεύρο-Επιστημονική, Ψυχαναλυτική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή, Κοινωνικό-πολιτισμική,

Οικογενειακή-Συστημική). Αγχώδεις Διαταραχές. Σωματόμορφες Διαταραχές. Αποσυνδετικές Διαταραχές. Διαταραχές Προσωπικότητας. Ψυχώσεις. Διαταραχές Διάθεσης. Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Διαταραχές Συνδεόμενες με Χρήση Ουσιών. Ψυχοσωματικές Διαταραχές. Σεξουαλικές Διαταραχές. Έρευνα.

 1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική

Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας: Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος. Ερευνητικές στρατηγικές (περιγραφική, συναφειακή, ex-post facto, πειραματική), επίδραση τρίτων μεταβλητών και έλεγχός τους σε κάθε ερευνητική στρατηγική. Μέθοδοι αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερευνητικών μετρήσεων.

Στατιστική: Δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, συνάφεια κατά Pearson, κατά Spearman και, δείκτες συνάφειας Φ & C. Γενικές αρχές και πορεία ελέγχου στατιστικών επαγωγών, θεωρητικές ασυνεχείς κατανομές Bernoulli και Poisson, θεωρητικές συνεχείς κατανομές (του μέσου όρου, της διαφοράς δύο μέσων όρων, Snedecor και, της διασποράς), τυπικά σφάλματα μέτρησης, στατιστικές υποθέσεις, στατιστικά κριτήρια, εκτίμηση σημείου & διαστήματος, στατιστική σημαντικότητα & στατιστικά σφάλματα. Συγκρίσεις μέσων όρων δύο ομάδων (ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα). Παραγοντικά σχέδια ανάλυσης διακύμανσης (μονοπαραγοντικός και διπαραγοντικός σχεδιασμός σύγκρισης μεταξύ ισοπληθών αλλά και ανισοπληθών ομάδων, μονοπαραγοντική σύγκριση εξαρτημένων δειγμάτων).

 1. Ψυχολογία της προσωπικότητας

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

Ορισμός της προσωπικότητας. Δομή της προσωπικότητας και διεργασίες. Η φύση της θεωρίας της προσωπικότητας. Ψυχαναλυτικές και ψυχοδυναμικές θεωρίες. Συμπεριφοριστικές θεωρίες. Κοινωνικογνωστική Θεωρία, Φαινομενολογική Θεωρία, Θεωρίες των Γνωρισμάτων, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων. Θέματα που έχουν απασχολήσει τους ψυχολόγους της προσωπικότητας (πχ. διαμάχη ατόμου και περιστάσεων). Η σχέση της προσωπικότητας με άλλους τομείς της ψυχολογικής λειτουργίας (πχ. με νοημοσύνη και σωματική υγεία). Διαχρονική και διαπεριστασιακή συνοχή και συνέχεια της συμπεριφοράς. Θέματα ειδικά όπως, η σχέση προσωπικότητας και νοημοσύνης, καθώς και η σχέση προσωπικότητας και σωματικής υγείας.

Δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

Υποχρεώσεις των φοιτητών

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία, συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Δίδακτρα

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν με τα τέλη φοίτησης που καταβάλλουν στην κάλυψη των δαπανών του προγράμματος, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.250€ ετησίως (1.625€ για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που αφορά την λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ποσοστού έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης προϋποθέτει την εκπλήρωσή συγκεκριμένων οικονομικών και άλλων κριτηρίων που καθορίζονται στο ΦΕΚ.3387/10.8.2018 τ. Β΄ .

 

Η Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Κλινικής Ψυχολογίας                                                

 Καθηγήτρια Ευφροσύνη Μόττη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα