Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και διαλέξεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, δια ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει συγγραφή διπλωματικής εργασίας καθώς και πρακτική άσκηση σε σχετικούς με το χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας φορείς. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Α. Επιτυχή παρακολούθηση σε μια σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων:  

Η διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εβδομάδων. Η εξασφάλιση της ελάχιστης διάρκειας, αν χρειαστεί, επιτυγχάνεται με μικρή παράταση του εξαμήνου ή/και διενέργεια συμπληρωματικών μαθημάτων. Ο φοιτητής που δικαιολογημένα δεν παρουσιάστηκε στις εξετάσεις (Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) ή απέτυχε σε μάθημα μπορεί να εξετασθεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα και την Επιτροπή Προγράμματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η Επιτροπή εκτιμά και αποφασίζει για την περαιτέρω πορεία του φοιτητή. 

Τα μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού, ομότιμους Καθηγητές ή από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να κληθούν να διδάξουν, από την Επιτροπή Προγράμματος, εξειδικευμένοι επιστήμονες, μοναδικοί γνώστες στη χώρα ενός γνωστικού αντικειμένου. Οι παραπάνω ορίζονται από την Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία αναθέτει το διδακτικό έργο κάθε εξαμήνου. Ειδικά σεμινάρια θα προσφέρονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Προγράμματος από επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού εξειδικευμένους σε θέματα της σύγχρονης Κλινικής Ψυχολογίας. Οι αναθέσεις των μαθημάτων υποβάλλονται στη ΓΣ του Τμήματος για έγκριση.
 
Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος ανά κατεύθυνση και καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την περιγραφή του μαθήματος.  

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

 1. Αξιολόγηση
 2. Παρέμβαση-Θεραπεία
 3. Ερευνητικός Σχεδιασμός- Στατιστική 
 4. Πρόληψη

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Σύγχρονα Ταξινομικά Συστήματα Ψυχοπαθολογίας (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, DSM-5 και International Classification of Diseases, 10th Edition, ICD-10)    
 • Ψυχοπαθολογία Ι: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων    
 • Ψυχοθεραπεία Ι: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων    
 • Αξιολόγηση Ι: Γνωστικές Λειτουργίες (WAIS, WISC Stanford -Binet)    
 • Κλινική Συνέντευξη    
 • Νεύρο-ψυχολογία    
 • Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας  

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων     
 • Ψυχοθεραπεία ΙΙ: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων     
 • Αξιολόγηση ΙΙ: Προβλητικές Μέθοδοι Αξιολόγησης     
 • Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Ομάδας     
 • Γνωσιακές Νευροεπιστήμες    
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση 
 • Σύγχρονα Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (Μονογονεϊκές οικογένειες, μειονότητες, χρόνια νοσήματα, κ.λπ.)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Β’ Εξάμηνο 30

Γ΄ Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού – Εφήβου     
 • Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Παιδιού – Εφήβου     
 • Αξιολόγηση ΙΙΙ: Προσωπικότητα-Ψυχοπαθολογία      
 • Κοινοτική  Κλινική Ψυχολογία - Πρόληψη    
 • Στατιστική Ι     
 • Πρακτική Άσκηση     

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30

Δ΄ Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία ΙV: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού – Εφήβου     
 • Ψυχοθεραπεία ΙV: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Παιδιού –Εφήβου     
 • Αξιολόγηση ΙV: Προσωπικότητα     
 • Θεραπεία Οικογένειας, Ζεύγους και Άλλες Προσεγγίσεις     
 • Στατιστική ΙΙ     
 • Κλινική Ψυχολογία της Υγείας-Ψυχοσωματική    
 • Πρακτική Άσκηση     

Σύνολο Δ’ Εξαμήνου 30

Στ΄ Εξάμηνο

 • Ποσοτική Μεθοδολογία στην Κλινική Έρευνα     
 • Δεοντολογία    
 • Πρακτική Άσκηση     
 • Διπλωματική Εργασία    

Σύνολο Στ’ Εξαμήνου 30

Ε΄  Εξάμηνο

 • Ποιοτική μεθοδολογία στην κλινική έρευνα 
 • Κλινική Ψυχολογία της Υγείας     
 • Πρακτική Άσκηση      
 • Διπλωματική εργασία    

Σύνολο ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως    

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Ε’ Εξάμηνο 30

ΣΤ΄  Εξάμηνο

 • Εμπειρική μεθοδολογία στην κλινική έρευνα     
 • Δεοντολογία    
 • Πρακτική Άσκηση     
 • Διπλωματική εργασία

Σύνολο ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως    

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το ΣΤ’ Εξάμηνο 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τα έξι (6) εξάμηνα: 180 Π.Μ. 

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλες τις σύγχρονες, επικρατούσες προσεγγίσεις της Κλινικής Ψυχολογίας. 

Β. Πρακτική Άσκηση

Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στη Κλινική Ψυχολογία, όπως εντάσσεται ολόκληρο το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. 

Στόχος είναι η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου υπό εποπτεία σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ιδίου του ατόμου και των άλλων.

Γ. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας. 

Η εργασία αυτή εκπονείται υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας και αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Η τελική έγκριση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από την Επιτροπή του Προγράμματος, μετά από επιτυχή παρουσίασή της από τον σπουδαστή/στρια.

Η ανάληψη θέματος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου. Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος και της επιτυχούς εξέτασης σε αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου και υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την Τριμελή Επιτροπή με το Βαθμό «Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς» ή «Ανεπαρκώς» και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος, η οποία διατηρεί σχετικό αρχείο. Αντίγραφο των διπλωματικών εργασιών κατατίθεται και στο σπουδαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Οδηγός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο