Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και διαλέξεις στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, διά ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική άσκηση σε σχετικούς με τον χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας φορείς.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Α. Επιτυχή παρακολούθηση σε μια σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων:

Η διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 13 εβδομάδων. Η εξασφάλιση της ελάχιστης διάρκειας, αν χρειαστεί, επιτυγχάνεται με μικρή παράταση του εξαμήνου ή/και διενέργεια συμπληρωματικών μαθημάτων. Ο φοιτητής που δικαιολογημένα δεν παρουσιάστηκε στις εξετάσεις (Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) ή απέτυχε σε μάθημα μπορεί να εξετασθεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα και τη Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος και καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την περιγραφή του μαθήματος.

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

1. Αξιολόγηση
2. Παρέμβαση-Θεραπεία
3. Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική
4. Πρόληψη

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Σύγχρονα Ταξινομικά Σuστήματα Ψυχοπαθολογίας (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, DSM-5 και International Classification of Diseases, 10th Edition, ICD-11) (3 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία Ι: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων (6 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού - Εφήβου (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση Ι: Γνωστικές Λειτουργίες (WAIS, WISC Stanford -Binet, WPPSI, RAVEN) (6 ECTS)
 • Δεοντολογία (4 ECTS)
 • Νευροψυχολογία (3 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Ψυχοθεραπεία Ι - Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείες Ενηλίκων (6 ECTS)
 • Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείες Παιδιών και Εφήβων (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση ΙΙ: Προβλητικές Μέθοδοι Αξιολόγησης - Κλινική συνέντευξη (4 ECTS)
 • Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Ομάδας (4 ECTS)
 • Αξιολόγηση ΙΙI - MMPI (3 ECTS)
 • Νευρο-ψυχολογική Αξιολόγηση Ενηλίκων και Παιδιών (3 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία ΙΙΙ: Γνωσιακήσυμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων (6 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία ΙV: Γνωσιακή - συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού - Εφήβου (6 ECTS)
 • Ποιοτική μεθοδολογία στην κλινική έρευνα (4 ECTS)
 • Αξιολόγηση ΙΙΙ: Προσωπικότητα-Ψυχοπαθολογία (4 ECTS)
 • Στατιστική και Ποσοτική Μεθοδολογία Ι (4 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Ψυχοθεραπεία ΙV: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων (6 ECTS)
 • Ψυχοθεραπεία ΙV: Γνωσιακή - συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Παιδιού - Εφήβου (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση ΙV: Προσωπικότητα - Ψυχοπαθολογία (Προβολικά Τεστ Rorschach, TAT, CAT, σχέδιο, DUSS) (3 ECTS)
 • Θεραπεία Οικογένειας - Ζεύγους (3 ECTS)
 • Στατιστική και Π οσοτική Μεθοδολογία ΙΙ (3 ECTS)
 • Κλινική Ψυχολογία της Υγείας - Ψυχοσωματική (3 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ε' Εξάμηνο

 • Δημιουργία και Λειτουργία Δομών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα και Διεπιστημονική Διασύνδεση (4 ECTS)
 • Αξιολόγηση IV: Σύνθεση - Έκθεση (4 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (12 ECTS)
 • Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΣΤ' Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση V: Πρακτική Άσκηση Σύνθεση-Έκθεση 3 (4 ECTS)
 • Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία - Πρόληψη 3 (4 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση 35/εβδομάδα (12 ECTS)
 • Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για τα έξι (6) εξάμηνα: 180 Π.Μ.

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλες τις σύγχρονες, επικρατούσες προσεγγίσεις της Κλινικής Ψυχολογίας.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα