Master's Studies 2018

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας δύο ετών, μετά το πέρας του οποίου απονέμεται Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) στην «ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) ΦΕΚ 1414/8.07.2015. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της ΚΑΑ, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:

  • στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο- και εξωνοσοκομειακά
  • στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
  • στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  • απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  • προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  • διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Σχολών μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν καθώς και να βρουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το site της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://www.grammateia.med.uoa.gr  στο πεδίο Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ κ. Ιωάννα Τέσση για διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών ή της αίτησης στο τηλ.:2112136842 και ώρες 9:00-13:00 ή στο ioannatessi@yahoo.com

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 6/03/2017 μέχρι 22/5/2017, να υποβάλλουν απευθείας σε ένα φάκελο στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00 (Πατησίων 89, Αθήνα, 3ος όροφος) την αίτησή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά και με την ακόλουθη σειρά:

1. Αίτηση, με την ένδειξη: ΠΜΣ «ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (την οποία θα βρουν ως ξεχωριστό έντυπο word στο http://grammateia.med.uoa.gr → Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

2. Μια φωτογραφία του αιτούντος, τύπου ταυτότητας

3. Μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου

5. Αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία εφόσον γίνει επίδειξη του πρωτοτύπου)

6. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής

7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία εφόσον γίνει επίδειξη του πρωτοτύπου)

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας

9. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

10. Δυο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

11. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου και ότι όλα τα αντίγραφα που προσκομίζεται είναι αληθή.

12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη

Όσοι θέλουν να αποστείλουν στην αίτησή τους με courier παρακαλούνται να έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τη Γραμματεία (τηλ. 2112136842) για να λάβουν τις χρήσιμες πληροφορίες.

Κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός στη Κεντρική Γραμματεία των Μεταπτυχιακών στην Ιατρική Σχολή.

Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν λάβει ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής του.

Μετά το πέρας των αιτήσεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία των συνεντεύξεων από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 ανά έτος.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.500 Ευρώ ανά Έτος (Συνολικό κόστος 3.000 ευρώ για τα δυο ακαδημαϊκά έτη) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στις 05.04.2012.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα διεξάγονται δυο φορές την εβδομάδα (καθημερινές) και απογευματινές ώρες στην Αθήνα.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια Ευαγγελία Κουσκούνη.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Πέτρος Π. Σφηκάκης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ielts-peoplecert

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα