International Hellenic University

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναζωογόνηση (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Την διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση ΔMΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε αμφιθέατρο  του «Αρεταιείου» Νοσοκομείου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι:

-    πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

-    πτυχίου ΑΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 35 με δυνατότητα αύξησης μόνο για ιδιαίτερες κατηγορίες υποψηφίων σύμφωνα με το νόμο Ν.4485/17. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι τις 7/12/2018 και ώρα 09:00 – 14:30 στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Πατησίων 89 Αθήνα, 3ος όροφος). Όσοι θέλουν να αποστείλουν στην αίτησή τους με courier παρακαλούνται να έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τη Γραμματεία (τηλ.:2112136842) για να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες. Κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός στη Κεντρική Γραμματεία των Μεταπτυχιακών στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής με την ένδειξη ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (την οποία θα βρουν ως ξεχωριστό έντυπο word στο http://school.med.uoa.gr/→ Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Αναζωογόνηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 10. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής του.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετική απόδειξης).

Για περισσότερες πληροφορίες, για διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών ή της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ.:2112136842 και ώρες 9:00-13:00 ή στο ioannatessi@yahoo.com.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

O Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Πέτρος Π. Σφηκάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα