Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (2021-2022)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου» (History, Sociology and Philosophy of Law) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Νομικής Σχολής αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. Ιστορίας Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Ιστορία του Δικαίου (History of Law)

β) Φιλοσοφία του Δικαίου (Philosophy of Law)

γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία (Sociology of Law, Science & Technology)

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Ο κάθε υποψήφιος μοορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε 2 κατ' ανώτατο όριο ειδικέυσεις οτυ Π.Μ.Σ., είτε οτυ ίδιου είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο ειδικεύσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να αποστείλουν δύο πλήρεις αιτήσεις, με τα απαιτούμενα για κάθε ειδίκευση δικαιολογητικά. Στη κάθε αίτηση δηλώνεται η πρώτη και η δεύτερη επιλογή. 

Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. 

Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet).

από την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.  

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: "Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητα μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή".

Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων είναι αποκλειστικά του υποψήφιου.

Η ημέρα της γραπτής αξιολόγησης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε pdf, χωρίς επικύρωση)

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής)
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
  4. Αντίγραφο - σχετικού με την ειδίκευση - μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
  6. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 ή συμπλήρωση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος, όπου θα αναφέρεται και η γλώσσα (αγγλική, γερμανική, γαλλική) στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί
  7. Βιογραφικό σημείωμα
  8. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς)

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Έντυπο αίτησηςΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο