Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (2023-2024)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου»- «History, Sociology and Philosophy of Law», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3914/10.9.2018) και τον νέο Κανονισμό (που έχει εγκριθεί και αναμένεται το ΦΕΚ), προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής:

Αντικείμενο – σκοπός

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:
α) Ιστορία του Δικαίου (History of Law)
β) Φιλοσοφία του Δικαίου (Philosophy of Law)
γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία (Sociology of Law, Science & Technology)

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και β) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

Στην περίπτωση που η γλωσσομάθεια δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου C1 και άνω (σε μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες) , απαιτείται ο υποψήφιος να επισυνάψει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει την πρόθεση του και την γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί από μέλος Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2022 – 2023).

Με απόφαση της επιτροπής επιλογής εισακτέων του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.

Κριτήρια επιλογής

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται από την Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.

Συνδρομή φοιτητών – Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου).

Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 προϋποθέσεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση . Επιπροσθέτως γίνονται δεκτοί έως τρείς (3) δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση. Επίσης γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Τέλος, οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

O κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής. Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή.

Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: app.law.uoa.gr/wordpress από την Παρασκευή 5 Μαϊου 2023 έως και την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή»

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω .

Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η ημέρα της προφορικής αξιολόγησης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Η ακριβής ημερομηνία θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf , χωρίς επικύρωση):

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής)
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων της Α.Τ.
  3. Αντίγραφο πτυχίου Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχριτην ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι λίαν καλώς και έως τις 08/09/2023 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (με βαθμό πτυχίου)».
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αντίγραφο -σχετικού με την ειδίκευση- μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  6. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (εφόσον υφίσταται)
  7. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής) επιπέδου C1 και άνω Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην Αγγλική ή Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 31.08.2023 πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 και άνω ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης».
  8. Βιογραφικό σημείωμα
  9. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς)

Προκήρυξη 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο