Economic Strategy
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Φυσική Εφαρμογών (2019-2020)

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σύμφωνα με την υπ' αρ. 696/16-5-2018 Απόφαση Ίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:29704) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (APPLIED PHYSICS) με ειδίκευση στη: Φυσική Περιβάλλοντος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων - Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17. Οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του Tομέα Φυσικής Περιβάλλοντος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

α) ο βαθμός Πτυχίου, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με την Ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρεται και έχει κάνει αίτηση, καθώς και η βαθμολογία τους σε αυτά, δ) ο χρόνος ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, ε) η επίδοση στην Πτυχιακή του εργασία και η συνάφειά της με το αντίστοιχο Π.Μ.Σ., στ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους, ζ) οι συναφείς με την ειδίκευση επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, η) η προσωπική συνέντευξη που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή Επιλογής και θ) η επίδοση σε εξέταση που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή Επιλογής (από το σύνολο των υποψηφίων ή μέρος αυτών, για τη συγκεκριμένη ειδίκευση και μετά από έγκαιρη σχετική ενημέρωση των υποψηφίων).

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας και διαχωρίζονται από την Επιτροπή Επιλογής σε αυτούς που γίνονται δεκτοί, σε αυτούς που είναι επιλαχόντες και σε αυτούς που δεν γίνονται δεκτοί. Η εκτίμηση της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο είναι συνολική. Η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο πίνακα, να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν από Δευτέρα 03/06/2019 έως και Παρασκευή 21/06/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:00-14:00), είτε να αποστείλουν συστημένη επιστολή ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου (έως την Παρασκευή 21/06/2019) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ υπόψη κ. Γ. Κίτσιου (Κτήριο Ι, 2os όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφος, Τ.Κ 157-84), είτε να αποστείλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Εφαρμογών» του Τμήματος Φυσικής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα).

2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν είναι στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα των οποίων είτε αναμένονται αποτελέσματα είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη)

6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όπου θα αναφέρονται και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.

9. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο).

11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

12. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: secr@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τμήματος Φυσικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΤΟΜΠΡΑΣ Καθηγητής

Προκήρυξη

Αίιτηση


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα