Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (2023-2024)

Οι Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Μπορντώ θα λειτουργήσουν κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 το κοινό ετήσιο Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», το οποίο έχει έμφαση στη διοικητική δικαιοσύνη. Οι μισές διδακτικές ώρες είναι στα ελληνικά και οι μισές στα γαλλικά.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.500,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση κατά την εγγραφή τους και η δεύτερη κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. Οι φοιτητές οφείλουν να παραμείνουν επί τρεις τουλάχιστον εβδομάδες στο Μπορντώ για εντατική διδασκαλία και θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους στη Γαλλία.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2022 – 2023).

Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: app.law.uoa.gr/wordpress από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή»

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται βάσει φακέλου. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση τον Σεπτέμβριο. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και στα γαλλικά)
  3. Επιστολή κινήτρου όπου θα εξηγείται αναλυτικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (στα ελληνικά και στα γαλλικά)
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι λίαν καλώς και έως τις 08/09/2023 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (με βαθμό πτυχίου)».
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, εάν υπάρχουν
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  8. Πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει σαφώς η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και ενδεχομένως η γνώση μιας τρίτης γλώσσας, εκτός της ελληνικής και της γαλλικής.

Προκήρυξη 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο