ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (2021-2022)

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (11η /16-06-2021), προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, βάσει του Ν.4485/2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): "Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (Applied Nursing Science)" με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and Infection Control (10 θέσεις)
2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη / Nursing Management of Diabetes of Children and Adults (10 θέσεις)
3. Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases (10 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου ΕΚΠΑ 790/29-06-2018 (ΦΕΚ 3377/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 283/21-07-20, ΦΕΚ 3413/Β/2020).

Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντίστοιχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, η οποία ορίζει ότι: «Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο έλάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές.

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Πρόληψης και του Ελέγχου των Λοιμώξεων, της Νοσηλευτικής Διαχείρισης Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη και της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: atheod@nurs.uoa.gr σε δύο χρονικές περιόδους:

 • Πρώτος κύκλος αιτήσεων: από Δευτέρα 28-06-2021 έως Τρίτη 20-07-2021 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),
 • Δεύτερος κύκλος αιτήσεων: από Τετάρτη 01-09-2021 έως Πέμπτη 30-09-2021 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),

(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499).

*Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο κύκλων (20-07-2021 & 30-09-2021), θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ

Η διαδικασία εξέτασης Αγγλικών, Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των δύο κύκλων αιτήσεων, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω.

Ύστερα από τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και ότι η αίτηση γίνεται δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση που δεν σας αποσταλεί αριθμός πρωτοκόλλου, έως δύο εργάσιμες μετά την αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το παραπάνω τηλέφωνο.

Τυχόν συστατικές επιστολές, μπορούν να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης σε έντυπη μορφή (δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν ηλεκτρονικά).

Σε περίπτωση μεγάλης χωρητικότητας των συνημμένων δικαιολογητικών, η αποστολή μπορεί να γίνεται και με περισσότερα email.

Όλα τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

Απαραίτητα Δικαιλογητικά

1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται, σελίδα 5 & 6).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

8. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για όσους προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή παραστατικό που να αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιολογητικά 1 έως 5 είναι απαραίτητα και πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά.

 • Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ) - Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
 • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δόση με την εγγραφή).

Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις αιτήσεις, την εξέταση των Αγγλικών και την διαδικασία των συνεντεύξεων, της επιλογής και εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, είναι το παρακάτω:

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: atheod@nurs.uoa.gr σε δύο χρονικές περιόδους:

 • Πρώτος κύκλος αιτήσεων: από Δευτέρα 28-06-2021 έως Τρίτη 20-07-2021 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),
 • Δεύτερος κύκλος αιτήσεων: από Τετάρτη 01-09-2021 έως Πέμπτη 30-09-2021 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),

(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499).

*Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο κύκλων (20-07-2021 & 30-09-2021), θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ

Η διαδικασία εξέτασης Αγγλικών, Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των δύο κύκλων αιτήσεων, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω:

 • Οι γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04- 10-2021 στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή (για την ώρα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.nurs.uoa.gr).
 • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα θα γίνει την Τετάρτη 06-10- 2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.nurs.uoa.gr.
 • Οι συνεντεύξεις (όσων επιτύχουν στην Αγγλική γλώσσα) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 08-10-2021, στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή (η ώρα θα ανακοινωθεί, μαζί με τα αποτελέσματα των Αγγλικών).
 • Τα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος, θα ανακοινωθούν μετά από έγκριση της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), την Τετάρτη 20-10-2021.
 • Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη κεντρική Γραμματεία του Τμήματος (Δήλου 1Α Γουδή, Αθήνα), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, βάσει των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr).

Σημ: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο