Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (2023-2024)

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (11 η /18-05-2023), προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, βάσει του Ν.4957/2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» (Applied Nursing Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and Infection Control (10 θέσεις)
  2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη / Nursing Management of Diabetes of Children and Adults (10 θέσεις)
  3. Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases (10 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου ΕΚΠΑ 791/29-06-2018 (ΦΕΚ 3377/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 11.04.2023).

Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας και των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος , εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Πρόληψης και του Ελέγχου των Λοιμώξεων, της Νοσηλευτικής Διαχείρισης Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη και της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/ , → επιλογή 5) σε δύο χρονικές περιόδους:

  • Πρώτη χρονική περίοδος αιτήσεων:: από Δευτέρα 29-05-2023 έως Πέμπτη 29-06-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),
  • Δεύτερη χρονική περίοδος αιτήσεων: από Παρασκευή 01-09-2023 έως Πέμπτη 28-09-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*)

Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 746 1499, email atheod@nurs.uoa.gr και κ. Μπλαντζούκα Ολυμπία, τηλέφωνο 210-746 1493, olbla@nurs.uoa.gr).

Η διαδικασία Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των δύο χρονικών περιόδων αιτήσεων.

Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση Συμμετοχής (Έντυπο Τμήματος, επισυνάπτεται σελίδες 4 & 5).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις.
7. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
8. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
9. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (εάν υπάρχει)

Πρόσθετα επιθυμητά δικαιολογητικά είναι:
1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών,
2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
3. Συστατικές επιστολές μπορούν να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης σε έντυπη μορφή (δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν ηλεκτρονικά)

Τα δικαιολογητικά 1 έως 6 είναι απαραίτητα και πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
- Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

  • Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή και θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των δύο χρονικών περιόδων αιτήσεων. Οι ημερομηνίες και ώρες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr).
  • Τα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος, θα ανακοινωθούν μετά από έγκριση της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει αριθμού πρωτοκόλλου αιτήσεως.
  • Ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr).
  • Έναρξη μαθημάτων: την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου 2023.

Σημ: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο