Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems) (2021-2022)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://bis-analytics.econ.uoa.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η Δομή και τα Όργανα του ΠΜΣ περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό (βλπ ΦΕΚ Τεύχος Β’ 215/01.02.2019). Ωστόσο ας αναφερθεί ότι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ "Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Administration, Analytics and Information Systems)" γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών τμημάτων οικονομικών, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών τμημάτων, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή και άλλης γλώσσας, όπως γαλλικής επιπέδου Β2

Ιστότοπος: https://bis-analytics.econ.uoa.gr/

Οδηγίες και διευκρινίσεις παρέχονται στον Κανονισμό Σπουδών.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο