Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι, το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Είναι δυνατόν να παρασχεθεί διδακτική υποστήριξη και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων. Η φοίτηση και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και την 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων. Αναπόσπαστο μέρος του ΠΜΣ είναι η εκπόνηση και συγγραφή εργασιών, η εργαστηριακή πρακτική, η ερευνητική απασχόληση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως εξής. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Σε Εναλλακτικώς στο Γ΄ εξάμηνο η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από εκτεταμένη εργασία (7.5 ECTS) και ένα μάθημα επιλογής. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα, το δεύτερο εξάμηνο τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής και το τρίτο εξάμηνο δύο μαθήματα επιλογής. Στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ή η παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής και η συγγραφή του project που θα εγκριθεί από τη ΣΕ. Τα εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του ΠΜΣ.

Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα. Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάσσει στο πρόγραμμα και μαθήματα επιλογής, εναλλακτικώς των ήδη προσφερόμενων. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής για Συστήματα Επιχειρήσεων (Information Technologies for Business Systems) Συνοδεύεται από Εργαστήριο Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Laboratory) (7.5 ECTS)
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λήψη Αποφάσεων (Managerial Economics and Decision Making) (7.5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Στατιστική (Quantitative Methods and Business Statistics) (7.5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Διοικητική Επιστήμη: Υποδείγματα (Operations Research – Management Science: Modeling) Συνοδεύεται από Εργαστήριο: Επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας με συναφή πακέτα λογισμικού (OR problem solving with relevant software packages) (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων (Business Information Systems and Project Management) Συνοδεύεται από Εργαστήριο: Μέρος Ι: ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-commerce) Μέρος IΙ: Project management (7.5 ECTS)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration and Management) (2)  Καινοτομία (Innovation) (7.5 ECTS)
 • Επιστήμη Αναλυτικής Δεδομένων (Business Analytics) Συνοδεύεται από Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων με SQL (Data Bases Laboratory on SQL) (7.5 ECTS)
 •  Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) (7.5 ECTS)
 •  Προγραμματισμός Υπολογιστών (επιλογή) (Programming and Computing Domains) Περιλαμβάνει εργαστήριο (Laboratory is included in open source or in a cloud computing platform) (5 ECTS)


Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' εξάμηνο

 • (1) Στρατηγική Διοίκηση (επιλογή), (Strategic Management) (2)  Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organizational Behavior), Διοίκηση Προσωπικού (Human Resource Management), Ηγεσία (Leadership), Νομικά Θέματα Επιχειρήσεων (Topics on Business Law) (7.5 ECTS)
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science) Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Συνοδεύεται από Εργαστήριο: R (7.5 ECTS)
 • Μέθοδοι Έρευνας (επιλογή), Σεμινάριο προετοιμασίας της Διπλωματικής Εργασίας (Research Methods Seminar, Preparation for master’s thesis) (7.5 ECTS)
 • Επιλογή ενδομεταπτυχιακώς (Cross-Faculty Elective Module) (7.5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

  Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ συμπληρώνεται με τα εργαστήρια. Εν γένει η χρήση τεχνολογιών σε όλα τα μαθήματα αναλυτικής φύσεως αποτελεί κανόνα για το ΠΜΣ. 

 • Διπλωματική Εργασία
 • Διπλωματική Εργασία (Master’s Thesis) (15 ECTS) είτε Εξέταση ενός μαθήματος επιλογής και (7.5 ECTS) Εκπόνηση εργασίας (project) (7.5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο