ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (2021-2022)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διιδρυματικό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) και «Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 700 Ευρώ το εξάμηνο, για τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 35 του ν.4485/17 με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1876/τ.Β./18.05.2020). Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ΠΜΣ και τις υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνονται στον Κανονισμό σπουδών και το ΦΕΚ λειτουργίας του ΠΜΣ που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (http://me.math.uoa.gr/).

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η συμμετοχή στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών με μόνιμη διαμονή εκτός Αττικής θα υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στα μαθήματα. Επίσης, η ίδια δυνατότητα θα δίνεται και για τους φοιτητές με μόνιμη κατοικία εντός Αττικής σε ειδικές περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο θεωρείται αναγκαίο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας την αίτηση υποψηφιότητας, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο πτυχίου
i. Πτυχιούχοι της ημεδαπής που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους προσκομίζουν αντίγραφο του πτυχίου τους
ii. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα πρέπει να καταθέσουν αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ
iii. Όσοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι (ή αντίστοιχα να αναγνωριστεί το πτυχίο τους) μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021, αν επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό (αντίγραφο πτυχίου βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) προκειμένου να εγγραφούν στο ΠΜΣ
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Συστατικές επιστολές 
6. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και προσωπική συνέντευξη με διαδικασία τηλεδιάσκεψης.

Η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://me.math.uoa.gr/, και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dbakogianni@math.uoa.gr.

Προκήρυξη 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο