ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές του Προγράμματος εγγράφονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στις ημερομηνίες που προσδιορίζει η Γραμματεία. Οι φοιτητές 1ου εξαμήνου οι οποίοι δεν είχαν καταστεί πτυχιούχοι κατά τη διάρκεια των προεγγραφών, μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή μόνο με την κατάθεση του πτυχίου τους ή βεβαίωσης από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος ότι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση του πτυχίου και αναμένεται η ορκωμοσία.

Η ΕΔΕ ορίζει Σύμβουλο Σπουδών για κάθε φοιτητή που εγγράφεται στο Πρόγραμμα. Ο Σύμβουλος Σπουδών παρακολουθεί και συμβουλεύει τον μεταπτυχιακό φοιτητή, μέχρι τη λήξη των σπουδών του στο ΠΜΣ. Ο Σύμβουλος Σπουδών μπορεί να αλλάξει με απόφαση της ΕΔΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον Σύμβουλό του για την πορεία των σπουδών του και ειδικότερα για την τελική διαμόρφωση των μαθημάτων στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο. Για το λόγο αυτό, υπογράφει το έντυπο εγγραφής με τα μαθήματα τα οποία επιλέγει ο φοιτητής στην αρχή κάθε εξαμήνου καθώς και τα αιτήματα του μεταπτυχιακού φοιτητή που αφορούν τη φοίτησή του στο Πρόγραμμα.

Η εγγραφή των φοιτητών σε μαθήματα γίνεται με υπογεγραμμένη δήλωση μαθημάτων το αργότερο σε ένα μήνα μετά την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η δήλωση μαθημάτων που καταθέτει ο φοιτητής πρέπει να είναι σε γνώση του συμβούλου σπουδών του και να φέρει την υπογραφή του. Αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων ή εκπρόθεσμη κατάθεσή της είναι δυνατές μόνο κατόπιν αποφάσεως της ΕΔΕ.

Οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται το πολύ σε πέντε (5) μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς δώδεκα (12) μεταπτυχιακά μαθήματα και να συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

I. Μαθήματα Διδακτικής – Παιδαγωγικών – Ψυχολογίας: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μαθήματα Δ1-Δ10, Δ19-Δ21, Δ12, Δ31 και ΔΙα του καταλόγου μαθημάτων.

II. Μαθήματα Ιστορίας – Φιλοσοφίας: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μαθήματα Δ13-Δ18 και ΔΙΙα του καταλόγου μαθημάτων.

III. Μαθήματα Μαθηματικών: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μαθήματα Δ25-Δ30, Δ32 και Δ11 και ΔΙΙΙα του καταλόγου μαθημάτων. IV. Μαθήματα Μεθοδολογίας Έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μαθήματα Δ22-Δ24 και ΔIVα του καταλόγου μαθημάτων. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε: Τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα από την Κατηγορία Ι .

Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙ. ένα εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά το μάθημα Δ14.

Τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙΙ .

Τουλάχιστον ένα (1) μάθημα από την Κατηγορία ΙV.

Ένα (1) μάθημα από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ομάδες μαθημάτων. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί από κάθε κατηγορία μαθημάτων να επιλέξει το πολύ ένα μάθημα από τα ειδικά θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας.

Β) Κάθε φοιτητής οφείλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση της Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να αρχίσει μετά τη συμπλήρωση τριών (3) εξαμήνων σπουδών και αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS).

Γ) Ειδικά για τους φοιτητές του Προγράμματος, πτυχιούχους μη μαθηματικών τμημάτων, εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων, για την απόκτηση ΔΜΣ μπορεί να απαιτηθεί και η παρακολούθηση ορισμένου αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων του τμήματος Μαθηματικών για την κάλυψη ενδεχόμενων ελλείψεών τους σε μαθηματικές γνώσεις. Το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρία. Ο αριθμός των μαθημάτων αυτών, καθώς και το περιεχόμενο τους θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την επιτροπή επιλογής και θα επικυρώνεται από την ΕΔΕ του ΠΜΣ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με ελάχιστες διδακτικές ώρες τρεις (3) και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών είναι το παρακάτω:

Α’ εξάμηνο 

 • Δ1 - Διδακτική των Μαθηματικών Ι (7,5 ECTS)
 • Δ7- Διδασκαλία και Μάθηση των Μαθηματικών με διαδικασίες Επίλυσης Προβλήματος και Μοντελοποίηση (7,5 ECTS)
 • Δ8 - Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ17 - Φιλοσοφία των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ19 - Γνωστική Ψυχολογία - Ψυχολογία μάθησης (7,5 ECTS)
 • Δ25-  Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής  (7,5 ECTS)
 • Δ26 - Μαθηματική Ανάλυση  (7,5 ECTS)
 • ΔΙα - Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (*)  (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙα - Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών(*) (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙα - Ειδικά Θέματα Μαθηματικών (*) (7,5 ECTS)
 • ΔΙVα Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας (*) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ΕCTS 

 

Β' εξάμηνο 

 • Δ2 - Διδακτική των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ3 - Διδακτική του Απειροστικού Λογισμού (7,5 ECTS)
 • Δ4- Διδακτική της Άλγεβρας (7,5 ECTS)
 • Δ10 - Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και αξιολόγηση των μαθητών (7,5 ECTS)
 • Δ13 - Επιστημολογία για τη Διδακτική των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ14 - Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών-Στοιχεία του Ευκλείδη (7,5 ECTS)
 • Δ18 - Φιλοσοφία των Επιστημών (7,5 ECTS)
 • Δ24 - Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ28- Άλγεβρα (7,5 ECTS)
 • ΔΙα - Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (*)  (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙα - Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών (*) (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙΙα - Ειδικά Θέματα Μαθηματικών (*) (7,5 ECTS)
 • ΔIVα - Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας (*) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' εξάμηνο

 • Δ5 - Διδακτική της Γεωμετρίας (7,5 ECTS)
 • Δ6 - Διδακτική των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής (7,5 ECTS)
 • Δ9 - Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στα Μαθηματικά (7,5 ECTS)
 • Δ11 - Μοντελοποίηση στα Μαθηματικά (7,5 ECTS)
 • Δ12 - Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδακτική τους (7,5 ECTS)
 • Δ15 - Ιστορία των Νεότερων Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ16 - Πλάτων και Μαθηματικά (7,5 ECTS)
 • Δ23 - Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Δ27 - Γεωμετρία (7,5 ECTS)
 • Δ32 - Μαθηματική Λογική και Θεωρία Συνόλων (7,5 ECTS)
 • Δ31 - Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών και Διδακτική Πράξη (7,5 ECTS)
 • ΔΙα - Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (*)  (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙα - Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών (*) (7,5 ECTS)
 • ΔΙΙΙα - Ειδικά Θέματα Μαθηματικών (*) (7,5 ECTS)
 • ΔIVα - Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας (*) (7,5 ECTS)

Δ’ εξάμηνο

 • ΔΕ - Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο