Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αστικό Δίκαιο (2023-2024)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Αστικό Δίκαιο - Civil Law», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 897/17.7.2018 απόφαση επανίδρυσης και λειτουργίας του της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 4150/21.11.2018), τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄ 5488/6.12.2018), την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού (ΦΕΚ 846/ 4-3-2021, τ. Β΄) και τον νέο Κανονισμό (που έχει εγκριθεί και αναμένεται το ΦΕΚ. Ο Κανονισμός διέπει την προκήρυξη και υπερισχύει αυτής), και προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακώνφοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής:

Αντικείμενο – σκοπός

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. Αστικού Δικαίου απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρα- κάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:
α) Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law)
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (Civil Law and Modern Financial Transactions)

Για το ακαδ. έτος 2023-2024 δεν θα προσφερθεί η ειδίκευση : β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technologies)

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία β) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στα δύο εξάμηνα, διδάσκονται συνολικώς δεκατρία (13) μαθήματα ανά ειδίκευση στο χειμερινό εξάμηνο και δεκατέσσερα (14) ανά ειδίκευση στο εαρινό εξάμηνο. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να επιλέξει 3 ανά εξάμηνο μαθήματα από τον κατάλογο, που δημοσιεύεται και στον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας φοίτησής του να επιλέξει μόνον 1 μάθημα από τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής αντί για κάποιο από τα μαθήματα του καταλόγου.

Εναλλακτικά προς την παρακολούθηση ενός μαθήματος μπορεί να παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017
β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει σχετική δήλωση (βλ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Η εξέταση αυτή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2022 – 2023).

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου κατά ποσοστό 50%
 • Βαθμός στα προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται από τον Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κατά ποσοστό 50%.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.

Συνδρομή φοιτητών – Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση κατά την εγγραφή τους και η δεύτερη κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου).

Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 προϋποθέσεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε. Με την ίδια απόφαση μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., είτε του ίδιου, είτε διαφορετικού Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο ειδικεύσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να αποστείλουν δύο πλήρεις αιτήσεις, με τα απαιτούμενα για κάθε ειδίκευση δικαιολογητικά.

Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή.

Η υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: app.law.uoa.gr/wordpress από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή». (Υπάρχει σχετικό κουτάκι στην αίτηση).

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η ημέρα της αξιολόγησης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf, χωρίς επικύρωση)

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής)
 2. Αντίγραφο πτυχίου Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχριτην ημερομηνία υποβολήςτης αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι λίαν καλώς και έως τις 8/9/2023 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (με βαθμό πτυχίου)».
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 4. Αντίγραφο -σχετικούμε την ειδίκευση-μεταπτυχιακού τίτλουσπουδών (εάνυπάρχει)
 5. Για τους υποψηφίους με Πανεπιστήμιο προέλευσης της αλλοδαπής βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ σε περίπτωση που την έχουν ήδη λάβει (διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο για τα ΑΕΙ, Ν. 4957/2022, δεν απαιτείται πια αίτηση των υποψηφίων προς τον ΔΟΑΤΑΠ για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης).
 6. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην αγγλική ή γερμανική η γαλλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 31.8.2023 πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης».
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
 8. Βιογραφικό σημείωμα
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Υπηρεσιακή βεβαίωση ( μόνο για δικαστικούς λειτουργούς )

Προκήρυξη 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο