Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν ενδιάμεσες ασκήσεις, επισκέψεις σε ρυθμιστικούς ή άλλους φορείς και εικονικές δίκες. Μπορεί επίσης μάθημα να οργανωθεί σε σεναριακές ενότητες, με διαφορετικούς εισηγητές υπό την επίβλεψη του οριζόμενου στο πρόγραμμα διδάσκοντος. Αναγνώριση μαθημάτων δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιτύχει σε μεταγενέστερο έτος σε δεύτερη ειδίκευση του ίδιου ή διαφορετικού Π.Μ.Σ., οφείλει να παρακολουθήσει εκ νέου τα υποχρεωτικά μαθήματα που ταυτίζονται με αυτά της προηγούμενης ειδίκευσης στην οποία έχει φοιτήσει. Οφείλει επίσης να παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής διαφορετικά από αυτά που είχε παρακολουθήσει στο πλαίσιο της πρώτης ειδίκευσης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων ανά ειδίκευση γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., με απόφαση της Συνέλευσης, η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η ανάθεση και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η διπλωματική εργασία παραδίδεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που διανύεται το δεύτερο εξάμηνο και πιστώνεται με δεκαπέντε (15) ECTS. Η διπλωματική εργασία πρέπει να εκπονηθεί από τον υποβάλλοντα αυτή φοιτητή και να αποτελεί προϊόν πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας. Για τον σκοπό αυτόν, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπογράφουν δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προσαρτάται σε όλες τις υποβαλλόμενες διπλωματικές εργασίες. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα, ή στην αγγλική με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Το έντυπο της «δήλωσης περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής.

Εναλλακτικά προς την παρακολούθηση ενός μαθήματος μπορεί να παρέχεται υπό τους όρους της προκήρυξης στους φοιτητές η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φορείς με τους οποίους η Σχολή έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, π.χ. δικαστήρια, δημόσια διοίκηση, προς απόκτησιν της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη/συνεργασία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια αντιστοίχως δεκατριών (13) εβδομάδων και αντιστοιχεί σε δέκα (10) ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των διώρων μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής: Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να επιλέξει 3 ανά εξάμηνο μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 10 ECTs. Μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας φοίτησής του να επιλέξει μόνον 1 μάθημα από τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής αντί για κάποιο από τα μαθήματα του παρακάτω καταλόγου.

Ειδίκευση α: «Γενικό Αστικό Δίκαιο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής Προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Ειδικά ζητήματα του Δικαίου των Ακινήτων (10 ECTS)
 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Διαμόρφωση και ερμηνεία συμβάσεων (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (10 ECTS)
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Νομική Μεθοδολογία και Ιδιωτικό Δίκαιο  (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίο  (10 ECTS)
 • Κατάρτιση και ανώμαλη Εξέλιξη των Συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση  (10 ECTS)
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές  (10 ECTS)
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή  (10 ECTS)
 • Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο  (10 ECTS)
 • Αθλητικό Δίκαιο  (10 ECTS)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο  (10 ECTS)
 • Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου της πωλήσεως  (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα από το δίκαιο της αποζημίωσης  (10 ECTS)
 • Ερμηνεία των Νόμων και Δικαιοπραξιών  (10 ECTS)
 • Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας  (10 ECTS)
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα - Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο  (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 45 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 ECTS

Ειδίκευση β: «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technologies)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα (10 ECTS)
 • Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου (10 ECTS)
 • Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10 ECTS)
 • Ηθική και Δίκαιο (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Σύγχρονα Προβλήματα Οικογενειακού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου (10 ECTS)
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές (10 ECTS)
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις (10 ECTS)
 • Βιοηθική (10 ECTS)
 • Αθλητικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Φιλοσοφία του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 45 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 ECTS

Ειδίκευση γ: «Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές»

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (10 ECTS)
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα (10 ECTS)
 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Διαμόρφωση και ερμηνεία συμβάσεων (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής Προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Ειδικά ζητήματα του Δικαίου των Ακινήτων (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Ερμηνεία των Νόμων και Δικαιοπραξιών
 • Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα - Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο
 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή
 • Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο
 • Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου της πωλήσεως
 • Ειδικά θέματα από το δίκαιο της αποζημίωσης
 • Νομική Μεθοδολογία και Ιδιωτικό Δίκαιο
 • Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου
 • Κατάρτιση και ανώμαλη Εξέλιξη των Συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 45 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 ECTS

Δείτε τον κανονισμό σπουδών εδώ!

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο