Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» “Development of new drugs: research, launch and access”. Το Π.Μ.Σ.  οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2024 (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, εισάγοντας τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούριας.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

  • Να γεφυρώσει το γνωστικό πεδίο της βασικής, προκλινικής έρευνας με την κλινική έρευνα και την εκτεταμένη κλινική χρήση ενός φαρμάκου.
  • Να εμβαθύνει στις προϋποθέσεις έγκρισης και κυκλοφορίας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος από τις κανονιστικές αρχές της Ελλάδας (ΕΟΦ), της Ευρώπης (ΕΜΑ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).
  • Να αναλύσει τις βασικές αρχές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της προστασίας δεδομένων, της αξιολόγησης και προώθησης των φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης και τοποθέτησής τους στην φαρμακευτική αγορά, με έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assessment).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 3 εξάμηνα). Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και με προκαθορισμένα κριτήρια.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κα) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής όπως επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, νοσηλευτές, οικονομολόγοι της υγείας και διοικητικοί νοσηλευτικών μονάδων) που εργάζονται στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου και θέλουν να γνωρίσουν τις στοιχειώδεις αρχές της ανάπτυξης, έρευνας, έγκρισης, κυκλοφορίας και τοποθέτησης των φαρμάκων στην φαρμακευτική αγορά, της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, αλλά και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αποζημίωσης αξιολόγησης και τιμολόγησης κ.ά. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελούν ιατρούς με ενδιαφέρον στη διοίκηση, στελέχη δημόσιων οργανισμών του υγειονομικού τομέα (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, κ.ά.), ερευνητές με γνωστικό αντικείμενο την έρευνα του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας και στελέχη ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία (ιδιωτικά θεραπευτήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιοϊατρικής τεχνολογίας, εταιρείες διενέργειας κλινικών μελετών κ.ά.).

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα (50).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ανάρτηση της Προκήρυξης έως και 13/11/2023  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ: drugdevelop@med.uoa.gr ή στην έδρα της Γ΄ Παν/κής Παθολογικής κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος, Γραφείο Εκπαίδευσης. Πληροφορίες:  τηλ: 210-7700220, 6942491100 Email: drugdevelop@med.uoa.gr

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια της Γραμματείας του ΠΜΣ για έναν (1) χρόνο. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού καταστρέφονται.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική επιτροπή με βάση:

  • Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά,
  • Τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail
  • Γραπτές εξετάσεις  πολλαπλής επιλογής (προαιρετικές)

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο