Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής (2023-2024)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 3743/31.08.2018, Τ. Β ́) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στον 10ο Κύκλο φοίτησης. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η έναρξη των μαθημάτων του Α ́ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2024. Μέρος των μαθημάτων, με βάση το Ν. 4485/17 και το Ν. 4957/22, μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι σε ποσοστό 35% εξ ́ αποστάσεως (με τηλεκπαίδευση).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου/ων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 3. Πιστοποιητικό/α αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
 4. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής).
 5. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν). Απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου του πλήρους κειμένου της δημοσίευσης, του εξώφυλλου του Περιοδικού ή του Τόμου Πρακτικών, και του Πίνακα Περιεχομένων. Αν η δημοσίευση αφορά σε βιβλίο, τότε κατατίθεται ένα αντίτυπο.
 8. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει τη γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος.

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπως περιγράφεται εδώ (σελ.2).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι αποκτήσουν το Πτυχίο τους (και Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών) έως την Παρασκευή 13η Οκτωβρίου 2023.

Στην φόρμα που ακολουθεί θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής. (εδώ)

Η αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή θα γίνεται αποκλειστικά δι’ αλληλογραφίας (Courier ή ΕΛΤΑ) ή δια ζώσης σε κλειστό φάκελο, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023. Δια ζώσης παραλαβή του φακέλου δικαιολογητικών δεν θα πραγματοποιηθεί για το χρονικό διάστημα 31/7/2023 έως και 21/8/2023.

Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 25510300-23 και -29 ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://eled.duth.gr/ ή στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ

Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με πιθανότερο χρόνο διεξαγωγής το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη του 2023. Ο τρόπος πραγματοποίησης της συνέντευξης (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως) θα προσδιορισθεί και θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρόνο.

Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών ανέρχονται συνολικά στα 2.750 Ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής:

 • Εγγραφή Α ́ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (1.375 Ευρώ)
 • Εγγραφή Β ́ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (825 Ευρώ)
 • Εγγραφή Γ ́ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (550 Ευρώ)

Σε περιπτώσεις αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 4957/2020 άρθρο 86 και της αριθμ. 108990/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 4899/16.09.2022) Υπουργικής απόφασης.

Προκήρυξη
 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο